vår 2018

STV-3034 Lederskap i offentlig sektor - 20 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø | Mo i Rana | Annet | Kirkenes |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA). 90 studiepoeng. Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det kreves utdanning tilsvarende bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-graden, samt to års relevant yrkeserfaring. Det stilles et faglig minstekrav på karakteren C, eller 2.7 på eldre karakterskala, beregnet som gjennomsnitt av de emnene som utgjør graden. I opptaksgrunnlag der det er brukt andre karaktersystem og skalering enn ovennevnte, skal det stipuleres et rimelig karakternivå på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkeserfaring menes ledererfaring, erfaring fra særlig ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen erfaring som vurderes relevant for studiet. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillinga hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Søknadskode 5004 - enkeltemne.

Innhold

Emnet er bygd både på klassiske og nyere tilnærminger til ledelse. Autoritet og makt inngår som viktige elementer i disse tilnærmingene. Lederskap som sosial og interaktiv prosess vil bli vektlagt. Situasjonsbetinget tilnærming med spesiell fokus på lederskap i offentlig sektor blir fremhevet. Lederskap i skjæringspunktet mellom politikk, rasjonalitet og faglighet, blir derfor grundig gjennomgått. Utfordringer knyttet til på den ene siden å styre og kontrollere, og på den andre siden å lede utviklingsprosesser drøftes. Stadig større vektlegging av omgivelser, kunder og markeder i offentlig sektor, gjør at også strategisk ledelse og verktøy som muliggjør overordnet styring og kontroll, gjennomgås.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om: - klassiske og nyere lederskapstilnærminger - forholdet mellom administrasjon og politikk - lederautoritet og makt i offentlige organisasjoner - ulike lederroller og lederen som beslutningstaker - service-management i offentlig sektor - strategisk ledelse i offentlig sektor - lederes øvrige styrings- og kontrollsystemer som lønns- og personalsystemer og   Økonomistyringssystemer  

Ferdigheter

Studenten kan: - ivareta ulike lederfunksjoner som veiledning, utvikling av medarbeidere, utforme   organisasjonen og anvende ulike styringsverktøy.   Kompetanse - kunne inneha lederstillinger på alle nivåer i offentlig sektor og se sammenhenger mellom ulike former for lederskap og effekter av disse både internt og eksternt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 40 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier.  Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner.   Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gis en oppgave som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgaven og besvarelsens form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses i grupper med besvarelser i form av skriftlig innlevering på inntil 4500 ord med tilhørende presentasjoner og diskusjoner på samlingene. Oppgaven kan også være en individuell besvarelse på inntil 3000 ord med tilhørende presentasjon og diskusjon. Individuell besvarelse skal godkjennes av faglærer etter søknad. Arbeidskravet vurderes av faglærer.

Eksamen består av: En hjemmeeksamen (individuell oppgave) med et omfang på inntil 4000 ord. Oppgaven gis på siste dag på siste samling, med 4 ukers innleveringsfrist. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 5000 ord. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 27.04.2018 innlevering 28.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

STV-3034 Lederskap i offentlig sektor

Titler merket * finnes i et eget kompendium som kan kjøpes i bokhandelen. Titler merket ** finnes elektronisk på emnets sider i Canvas.

 

Faglig grunnmur ledelse

Andersen, J. A. (2011). Ledelsesteorier: om ledelse skal lede til noe, Bergen: Fagbokforlaget. (242 sider)

 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Kap: 12. (47 sider)

 

Kirkhaug, R. (2015). Lederskap. Person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget. (197 sider).

**Wright, B. E. and S. K. Pandey (2009). "Transformational leadership in the public sector: Does structure matter?" Journal of public administration research and theory 20(1): 75-89. (14 sider)

**Currie, G. and A. Lockett (2007). "A critique of transformational leadership: Moral, professional and contingent dimensions of leadership within public services organizations." Human Relations 60(2): 341-370. (29 sider)

 

*Rønning, R., Brochs-Haukedal, W., & Matthiesen S. B. (red.) (2013). Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0. Bergen: Fagbokforlaget. Kap: 4 (28 sider)

 

 

**Grendstad, G. and T. Strand (1999). "Organizational types and leadership roles." Scandinavian Journal of Management 15(4): 385-403. (18 sider)

 

Ledelse av innovasjon og læring

Aasen, T.M og Amundsen, O. (2011): Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal kap 2,3,6,9,10 og 14 totalt (113 sider)

 

 

**Borins, S. (2002). Leadership and innovation in the public sector. Leadership & Organization Development Journal23(8), 467-476. (9 sider)

 

 

**Torfing, J. (2012). "Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor: Drivkræfter, barrierer og behovet for innovationsledelse." Scandinavian Journal of Public Administration 16(1): 27-47. (20 sider)

**Berge, D. M. (2013). Innovasjon og politikk: Om innovasjon i offentlig sektor, Working Paper. Molde: Høgskolen i Molde.(23 sider)

 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Kap: 10. (30 sider)

 

Torsteinsen, H. (red.) (2012). Resultatkommunen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 15 (13 sider)

 

**March, J. G. (1991). "Exploration and Exploitation in Organizational Learning." Organization Science 2(1): 71-87. (16 sider)

 

Strategisk ledelse

Knudsen, H., & Flåten, B-T. (2014). Strategisk ledelse. Oslo: Gyldendal Damm Akademisk. 

       Kap: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 18 (300 sider).

**Pedersen, D. and C. Greve (2007). "Strategisk offentlig ledelse i reformernes tidsalder." Ledelse & Erhvervsøkonomi 71(4): 195-206. (11 sider)

**Mintzberg, H. and J. Lampel (1999). "Reflecting on the strategy process." Sloan management review 40(3): (21 sider)

**Mintzberg, H. and A. McHugh (1985). "Strategy formation in an adhocracy." Administrative Science Quarterly: 160-197. (37 sider)

 

Ledelse i offentlig sektor

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5, 6. (50 sider).

 

*Christensen, T. and P. Lægreid (2002). Reformer og lederskap: Omstilling i den utøvende makt, Universitetsforlaget. Kap. 1 og 10 (47 sider)

 

**Byrkjeflot, H. (2008). "Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger." Rapport til Kommunenes Sentralforbund. (45 sider)

 

**Vogel, R. and D. Masal (2015). "Public Leadership: A review of the literature and framework for future research." Public Management Review 17(8): 1165-1189. (23 sider)

 

**Wart, M. V. (2003). "Public¿Sector leadership theory: An assessment." Public Administration Review 63(2): 214-228.(14 sider)

 

**Andersen, L. B., et al. (2016). "Forskning i ledelseseffekter på borgernes udbytte af de offentlige ydelser: styrker, svagheder og fremtidige perspektiver." Politica 48(2): 113-134.(21 sider)

 

**sentral S. and K. Grint (2010). The new public leadership challenge? Palgrave Macmillan UK. Kap. 1, 8 og 11 (40 sider)

 

*Rønning, R., Brochs-Haukedal, W., & Matthiesen S. B. (red.) (2013). Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0. Bergen: Fagbokforlaget. Kap: 12 (18 sider)

 

Torsteinsen, H. (red.) (2012). Resultatkommunen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6, 8 og 9, (51 sider)

 

Beslutninger og ledelse

Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2013) Hvordan organisasjoner fungerer, kapittel 9 (side 306-350) (44 sider)

 

*Allison, G. (1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crises, i American Political Science Review (29 sider)

 

** Christensen, T., et al. (2017). "Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay." Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 8 (4).

 

 

Strategisk kommunikasjon

*Angell, S. I., Byrkjeflot, H., & Wæraas, A. (2011). Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og fremtreden. I Angell S. I., H. Byrkjeflot & A. Wæraas (red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 (19 sider)

 

Brønn, P. S., Ihlen, Ø., & Sjøbu, A. (2009). Åpen eller innadvendt: omdømme-bygging for organisasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205352940 kap. 2-4: side 25-100. (75 sider)

 

*Byrkjeflot, H. (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket. I S. I. Angell, H. Byrkjeflot & A. Wæraas (red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215016023 Kap. 3: side 51-71. (20 sider)

 

*Kvåle, G. og Wæraas, A. (2006/2017) Forsvar av organisasjonsidentitet, i Kvåle, G. og Wæraas, A. (2006/2017) Organisasjon og identitet. Et symbolsk perspektiv, Samlaget, 139-160 (21 sider)

 

**Pettersen, Hilde Marie (2017) Oppskrifter for krisekommunikasjon: Hvordan påvirkes lederes skjønnsutøvelse? En studie av DNB i forbindelse med Panama-papirene, i Andersen, O.J., Moldenæs, T. og Torsteinsen, H. (red) Ledelse og skjønnsutøvelse. Analyse, intuisjon, forhandlinger, Fagbokforlaget (17 sider)

 

Rapporterhttps://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2012-2013/inns-201213-500.pdf

KRDs strategiplan for innovasjon i offentlig sektor, Oslo 2013

 https://www.difi.no/sites/difino/files/2006-11.pdf

Difi ¿ rapport (2006): Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektorKontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no

Frank-Holen-280811

Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier
Telefon: +4777646174
Mobil: 91860299 frank.holen@uit.no

Hanne C. Gabrielsen

Gabrielsen, Hanne C


Faglig koordinator MPA og MBA
Telefon: +4777644448 hanne.gabrielsen@uit.no