vår 2018
HEL-3901 Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi - 40 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til og som har studierett til mastergradsprogrammet i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Som for opptak, og alle obligatoriske emner i masterstudiet. Alle eksamener i studiets tidligere emner skal være bestått før innlevering av mastergradsoppgave.

Innhold

Det faglige innholdet vil avhenge av valgt oppgave, men skal utdype et tema relevant for klinisk praksis innen fordypningsområdet. Det skal representere et selvstendig forskningsarbeid fra studentenes side. Masteroppgaven stiller krav til systematisk og klar framstilling. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven i tredje studieår arrangeres det seminarer; to i høst- og to i vårsemesteret. I seminarene legger studentene frem tanker og problemstillinger omkring eget masterarbeid. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Det er lagt opp til at den enkelte skal få tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent (en/evt to av studentene) og øvrige deltakere. En vitenskapelig ansatt er ansvarlig for oppgaveseminarene og vil være tilstede ved studentfremleggene.

Hva lærer du

Etter gjennomgått emne skal studentene kunne

- drøfte spørsmål og tema i eget fagfelt ut fra teoretiske perspektiv og forskning på området

- arbeide etter vitenskapelige kriterier med problemstillinger relevant for klinisk praksis innen fordypningsområdet

- drøfte teoretiske og forskningsmetodiske spørsmål

- vise evne til faglig selvstendighet

- ha kompetanse til å vurdere forskningsetiske relevante problemstillinger

- ha kompetanse til å framstille faglige spørsmål klart, presist og konsistent


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Lærings og arbeidsformer: Seminar, individuell veiledning. Plassering og varighet: 5. og 6. semester. Studenter kan etter søknad innvilges inntil to semestre ekstra studietid. Dersom de tilmålte ressursene er tatt ut uten at studenten har avsluttet studiet, må studenten fullføre uten ytterligere ressursbruk fra universitetets side. Veiledning: Det gis inntil 50 timer veiledning på oppgaven. Veileder blir tildelt etter at prosjektbeskrivelsen er godkjent. Student og veileder fastsetter så sammen plan for oppgavearbeidet i en veiledningskontrakt som bl.a. bygger på retningslinjene for arbeidet med mastergraden.

Eksamen

Arbeidskrav som vurderes av studieledelsen: - Det arrangeres to seminarer á 2-3 dager i hvert av 5. og 6. semester. Studentene må ha deltatt på tre av fire seminarer for å gå opp til eksamen. - Ved utgangen av hvert semester skal studenten levere rapport om framdriften i arbeidet med oppgaven. Eksamen: - Oppgaven skal være en teoretisk drøfting og refleksjon over litteratur (publisert eller upublisert). Den kan også omfatte utvikling av eget empirisk materiale som bearbeides metodisk. Studenten kan selv velge fremstillingsform for oppgaven. Anbefalt sidetall er avhengig av fremstillingsform. Oppgaven kan ha en form av en sammenhengende oppgave (monografi) eller i artikkelformat. Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte minimum en artikkel som møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift som har relevans for det faget som studenten representerer, samt en sammenbinding som utdyper de teoretiske og metodiske overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Artikkelen(e) skal ved innlevering av oppgaven være sendt inn for publisering eller være klargjort for innsending. - Muntlig eksaminasjon

Timeplan


Pensum

Som for hele studiet (pensumramme 6000 sider; av dette ca. 1000 sider selvvalgt pensum tilknyttet HEL-3901).
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 40
  • Emnekode: HEL-3901