Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

HEL-3960 Mastergradsoppgave i helsefag, flerfaglig studieretning - 60 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Oppgaven er det største enkeltemnet i masterprogrammet, og gir et sammenfattende uttrykk for læringsutbytte for hele programmet med hensyn til evne til å anvende teoretiske, forskningsetiske og metodiske kunnskaper i studiet av en fagspesifikk problemstilling.

Innhold

I arbeidet med mastergradsoppgaven skal studentene nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Temaet skal knyttes til faget der studenten har sin bachelorgrad eller grunnutdanning fra, det vil si ergoterapifaget, fysioterapifaget, sykepleiefaget, radiograffaget eller vernepleiefaget.

Det gis anledning til å skrive både teoretiske oppgaver og oppgaver hvor det gjennomføres empiriske undersøkelser. Teoretiske oppgaver omfatter drøfting og refleksjon over publisert litteratur. Empiriske oppgaver bygger på innsamlet materiale som bearbeides metodisk.

Oppgaven kan være en sammenhengende oppgave (monografi) eller være i artikkelformat. Oppgaven skal ha en ramme på inntil 28000 ord, eksklusiv forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg. Det skal vedlegges en oversikt over selvvalgt litteratur.

Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte minimum en artikkel som møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering og som har relevans for det faget som studenten representerer. I tillegg skal oppgaven inneholde et skriftlig arbeid som utdyper ett eller flere områder som artikkelen åpner opp for. Til sammen har disse tekstene en ramme på inntil 24000 ord, eksklusiv forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg.

Hva lærer du

Læringsutbytte: Studenten skal under veiledning kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid og fremstille arbeidet skriftlig på en systematisk og tydelig måte. · Studenten skal kunne utvikle en faglig problemstilling som er relevant for fagets egenart, forskning og teori. · Studenten skal kunne anvende relevante metoder for forskning for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning. · Studenten skal kunne forklare relevansen og begrensninger av aktuell(e) vitenskapelig(e) metode(r). · Studenten skal kunne rapportere prosjektets faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner gjennom en masteroppgave. · Studenten skal kunne forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer. Studenten skal kunne identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet er plassert i siste studieår av masterprogrammet, men forberedelsene starter i første studieår. Undervisningsformen første studieår er gruppeveiledning gjennom masterseminar. Hensikten med seminarene i første studieår er å hjelpe studentene til å begynne å orientere seg mot tema og problemstilling for eget mastergradsarbeid. All erfaring viser at det å jobbe målrettet over tid med egen mastergradsoppgave, fremmer mulighetene for å gjennomføre mastergradsarbeidet innen normert tid (ett år).

Studentene skal under veiledning gjennomføre et individuelt arbeid. Det gis inntil 20 timer individuell veiledning på prosjektet. Dette inkluderer forarbeid, søknader om godkjenning, gjennomføring av prosjektet og skriveprosessen. Som grunnlag for veiledningen viser en til retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning. Veiledningen må tas ut i løpet av normert studietid.

Det arrangeres to oppgaveseminar i hvert semester. Disse er fremleggsseminar og følger fastlagt plan. Det forutsettes at man på forhånd distribuerer et skriftlig materiale til gruppen og at man under seminaret har lest og er i stand til å gi konstruktiv kritikk til de øvrige studentenes arbeid. Lærerne skal lede seminaret samt gi råd og veiledning for det videre arbeidet.

 

I tillegg til den formelle delen av undervisningen tilrår vi studentene å etablere kollokviegrupper allerede fra første studieår med henblikk på arbeidet med oppgaven. Her kan man diskutere tekster fra studiet, men vi tilrår også at man leser masteroppgaver fra tidligere studenter og diskuterer dem i forhold til styrker og svakheter. Denne typen grupper etableres og drives på eget initiativ fra studentene.

Eksamen

Masteroppgaven bedømmes av en oppnevnt eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor (som ikke er veileder). Dersom oppgaven godkjennes, vil det bli avholdt en muntlig eksaminasjon. Det er utarbeidet retningslinjer for emnet.

Arbeidskrav: Godkjente fremlegg og aktiv deltagelse på minst 3 seminar i siste studieår.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Eksamensdato

Avhandling og muntlig innlevering 07.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumramme for studiet er 4500 sider. Av dette er 3000 sider obligatorisk pensum og 1500 sider selvvalgt pensum er knyttet til mastergradsoppgaven.