vår 2018

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp

Sist endret: 12.10.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og i tillegg et av følgende programfag:

Matematikk (R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • Beskrive oppbygning og funksjon av karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner.
  • Beskrive hvordan et enzym fungerer
  • Beskrive den elementære energiomsetningen i eukaryot celle og intracellulær signalering
  • Beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaroyte celler, samt gjengi generell oppbygning av prokaryote celler.
  • Beskrive mitose, meiose og Mendels lover samt sammenheng mellom disse og kromosomal nedarving.
  • Beskrive replikasjon, transkripsjon og translasjon samt kunne gjengi hvordan regulering av genuttrykk kan foregå i prokaryote og eukaroyte celler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

1. Sikkerhetsopplæring
2. Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 1
3. Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 2
4. Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 3
5. Besvare oppgavesett

Oppgavesett:

  • Leveres individuelt innen oppgitt frist
  • Retting av utlevert oppgavesett skal gjennomføres innen oppgitt frist

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi 8 stp
MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp

Pensum

Biology A Global Approach. Campell et al
Undervisning Vår 2018
Se timeplan for mer informasjon om undervisning
Forelesninger f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
Lab gr. 1 (Biomedisin, Biologi) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
overing. Kjersti Julin
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 2 (Biomedisin, Biologi) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
overing. Kjersti Julin
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 3 (Ernæring, Lektor) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
overing. Kjersti Julin
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 4 (Akvamedisin, Bioteknologi) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
overing. Kjersti Julin
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 5 (Farmasi) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
Lab gr. 6 (Farmasi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
Gruppe 1 (Biomedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 3 (Biologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 5 (Akvamedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 6 (Bioteknologi) stip. Bishnu Joshi
Gruppe 7 (Biomedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 9 (Biomedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 11 (Ernæring, Lektor) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
stip. Mathias Bockwoldt
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi