vår 2018

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet  fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Undervisningen bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 KJ. Emnet er et spesialopplegg for fiskerifagstudenter. Emnet omfatter bl.a. oppbygging av atomer, molekyler og det periodiske system, kjemisk binding, støkiometriske beregninger, kjemiske likevekter, syre-base reaksjoner, redoksprosesser og termodynamikk. Det gis også en introduksjon i organisk kjemi, med innføring i de viktigste stoffklasser (oppbygging og viktigste reaksjoner).

Hva lærer du

Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner innen disiplinen kjemi.

Dette innebærer at studenten kan:

 • forklare grunnleggende kjemiske begreper
 • beskrive oppbygging, egenskaper og reaktivitet til grunnstoff med utgangspunkt i det periodiske system
 • beskrive struktur og bindingsforhold i atomer og molekyler
 • forklare intermolekylære krefter og hvordan disse påvirker kjemiske og fysikalske egenskaper
 • anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger
 • forklare sentrale begrep innen termodynamikk som fri energi, entropi og entalpi, og forstå sammenhengen mellom termodynamikk og kjemisk likevekt

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • utføre beregninger ved hjelp av kjemiske lover og ligninger
 • tegne Lewisstrukturer og ved hjelp av hybridisering angi molekylform og geometri til enkle molekyler og ioner
 • utføre praktiske øvelser etter beskrivelse og skrive rapport/journal
 • vurdere og diskutere eksperimentelle resultater

Kompetanse: Studenten skal kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • formidle faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • formidle fagstoff gjennom bruk av hverdagslige eksempler
 • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning, laboratoriekurs og seminarer.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratoriekurs med 5 antall godkjente laboratorierapporter. Totalt 3 skriftlige labrapporter leveres inn til godkjenning. For de resterende 2 fylles det ut et skjema som leveres inn og godkjennes samme dag som laboratorieøvelsen gjennomføres.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Pensum

Generelt gjelder det at foreleste emner er pensum.

Pensum dekkes av James E Brady: Generell kjemi - Grunnlag og prinsipper (2. utgave). I noen av de oppgitte delkapitlene vil bare deler bli vektlagt, og de utvalgte tema framkommer i læringsmålene som er oppgitt for de enkelte kapitler i dokumentet "FSK 1000 Hensikt og mål".

Kap. 2 Atomer, molekyler og mol 2.1-2.8 Kap. 3 Kjemiske reaksjoner og molbegrepet 3.1-3.7 Kap. 4 Periodesystemet og grunnstoffenes egenskaper 4.1-4.9 Kap. 5 Kjemiske reaksjoner i vannløsninger 5.1-5.9 Kap. 6 Energi og energiendringer: Termokjemi 6.1-6.6 Kap. 7 Eletronstruktur og periodesystemet 7.3-7.8 Kap. 8 Kjemisk binding: Generelle begreper 8.1-8.5, 8.7, 8.9 Kap. 9 Kovalent binding og molekylstruktur 9.1-9.5 Kap. 10 Kjemiske reaksjoner og periodesystemet 10.1, 10.4-10.5, 10.7:komplekse ioner Kap. 11 Gassers egenskaper 11.1-11.5 Kap. 12 Stoffers tilstander og intermolekylære krefter 12.1-12.12. Kap. 13 Fysiske egenskaper til kolloider og løsninger 13.1-13.7, 13.10-13.12 Kap. 14 Kjemisk termodynamikk 14.1-14.9 Kap. 15 Kjemisk likevekt i gasser 15.1-15.5 Kap. 16 Syre-base-likevekter i vannløsninger 16.1-16.11 Kap. 17 Løselighet og kompleksioners likevekter 17.1-17.2 Kap. 18 Elektrokjemi 18.1-18.2, 18.5-18-11 Kap. 21 Organisk kjemi 21.1-21.6 Tillegg Laboratoriehefte: Laboratoriekurs, Kjemi for fiskerifag (FSK 1000) Oppgavene 1, 2, 3, 4 og 5 er pensum I kurset er det i tillegg behov for "Chemistry Data Book" av Stark og Wallace.

Tabell over Grunnstoffenes periodesystem kan være nyttig (finnes i flere utgaver).Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no