vår 2018

FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er laget for fiskeri- og havbruksvitenskap. Jusstudenter, samfunnsvitere og andre som tar mål av seg til å arbeide i fiskeriforvaltningen vil ha utbytte av emnet. Emnet omhandler fiskerireguleringer både nasjonalt og internasjonalt og gjennomgår de viktigste regler for konflikterende bruk av havet (bl.a. konflikten olje-fisk og havvindmøller-fisk).

Det gis grundig innføring i 1982 Havrettskonvensjonen, 1995 avtalen om de delte bestander, 1982 North East Atlantic Fisheries Convention og den norske havressursloven av 6. juni 2008. Studentene får også innføring i grunnleggende juridiske temaer som legalitetsprinsippet, fritt skjønn, saksbehandlingsregler, rettssubjekter, rettsobjekter m.m. I tillegg gis en kort innføring i oppdrettslovverket, jf. akvakulturloven av 17. juni 2005.

For studenter som ønsker inngående kjennskap til oppdrettsjussen vises det til FSK-2002 Havbruksrett.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har

 • kunnskap om regelverket for internasjonal og nasjonale forvaltning av ville bestander
 • kunnskap om flerbrukskonflikter på fiskefeltene, f. eks vindmøller/skipsfart/olje/fisk
 • oversikt over reglene for igangsetting og drift av akvakulturanlegg
 • forståelse for rettreglers betydning i forvaltningen av fisk, krepsdyr og sjøpattedyr med særlig sikte på gode rutiner for bærekraftig forvaltninga

Ferdigheter og kompetanse:

Kandidaten har

 • ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide innen forvaltningen (Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, og evt. Mijøverndepartementet).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer. I løpet av kurset skal studentene fremlegge utkast til semesteroppgave der studenten vil få kommentarer fra emneansvarlig og medstudenter.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen (teller 60%) og hjemmeeksamen (teller 40%). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjon må begge deler tas på nytt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 05.06.2018
Hjemmeeksamen utlevering 30.04.2018 innlevering 11.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-2002 Havbruksrett 2 stp

Pensum

I. Regler om forvaltning av fiskeri - i historisk tid og nå Fiskeriforvaltningsrett med særlig henblikk på konflikt med andre aktiviteter

 • Knoph's oversikt over Norges Rett (Universitetsforlaget 1993) Forvaltningsrett (s. 1148 - 1181 - alle senere utgaver, kan benyttes, men her vil sidetallene variere)
 • Peter Ørebech, Om allemannsrettigheter (Osmundsson, Oslo) s. 1-35 og kap. 6 s. 303-325 I . Folkerettsdelen
 • Norsk og andre staters fiskeri i det internasjonale samfunn: (93 s)
 • Robin Churchill & Alan Lowe. The Law of the Sea (1998) kap. 1, 4 (s. 71-102), 9, 10, 11 og 14 ( s. 160-222)
 • Alternativt; Morten Ruud & Geir Ulfstein: Innføring i folkerett (2006) s. 126-146.
 • Norsk fiskeri i lys av bilaterale og multilaterale avtaler: (32 s)
 • St.meld. nr. 45 (2008-2009) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane i 2007 og 2008, kap. 3, s. 13-30.
 • Ot.prp. nr. 99 (2005-2006) Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (s.1-16).

II. Norsk rett:

 • Deltakerloven (ca 60 sider + 17 sider + 49 sider + ca 6 sider = ca 132 sider)
 • Ot prp nr 67 (1997-98). Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
 • Innst O nr 38 (1998-1999). Innstilling fra næringskomiteen om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.
 • Ot prp nr 70 (2003-2004). Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.
 • Innst O nr 8 (2004-2005.) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring i lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
 • Havressursloven (87 sider)
 • Ot.prp. 20 (2007-08) Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (Havressursloven) Kapittel 2-7.
 • Akvakulturloven (40 sider)
 • Ot.prp. nr. 61(2004 - 2005) Om lov om akvakultur (akvakulturloven) - s. 9-49

III. Rettsøkonomi:

Er rettslige ordninger under deltakerloven - økonomiske?

Er utøvelsen i fisket regulert slik at vi oppnår optimal økonomisk uttelling i Norge?

 • Torbjørn Trondsen & Peter Ørebech, Rettsøkonomi for fornybare ressurser (Universitetsforlaget 2012) kap. 1, 2, 7, 8, 9 og 12.


Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no