vår 2018

SVF-2501 Marin ressursforvaltning og kystsoneplanlegging - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning. Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i et samfunnsvitenskapelig perspektiv på forholdet mellom natur og samfunn, og gir en innføring i hvordan de marine ressurser, kystarealer og havområder blir forvaltet. Vi starter med en analyse av hva ressursforvaltning er, hva den gjør og hvilke samfunnsmessige funksjoner den ivaretar.

Deretter går vi nærmere inn på ulike forvaltningsregimer og hvilke virkemidler som kommer til anvendelse. Emnet legger særlig vekt på bærekraft (sustainability), og hvordan dette begrepet kan anvendes for å begrunne og analysere forvaltningsinngrep. Kursets fokuserer på fiskeriforvaltning, arealforvaltning i kystsonen så vel som havforvaltning, med viltlevende marine ressurser, marine økosystemer og arealer som de sentrale forvaltningsobjekter. Emnet presenterer de viktigste institusjoner og prosesser for forvaltning av marine ressurser i Norge, men vil også sammenlikne med andre land der det er relevant.

Kurset tar for seg de internasjonale konvensjonene og bilaterale avtalesystemene som er blitt etablert og presenterer også endringer mot nye forvaltningsmodeller. Emnet retter søkelyset mot de erfaringene som er høstet med forskjellige forvaltnings- og reguleringsformer samt hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser de kan gi. Undervisninga forutsetter at studentene holder seg oppdatert på aktuelle fiskeripolitiske spørsmål gjennom fiskeripressen og gjennom nyhetsoppdateringer på Nærings- og fiskeridepartementets, Fiskeridirektoratets og fiskeriorganisasjonenes nettsider.

Hva lærer du

Kurset skal gi studentene en innføring i marin ressursforvaltning, prinsippene for forvaltninga og de virkemidler som brukes for å oppnå en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, havområder og kystarealer. Studentene skal kunne gjøre rede for utviklinga av det norske ressursforvaltningssystemet, hvordan forvaltninga er organisert, hvilke prinsipper den bygger på og hvilke virkemidler den bruker for å oppfylle de politiske og samfunnsmessige målsettingene. De skal videre kjenne til prinsippene for havområdeforvaltning og kunne gjøre rede for kystsoneplanleggingas funksjon i Norge. På bakgrunn av kurset skal de være i stand til å beskrive og analysere ulike ressursforvaltningsordninger.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om hvordan de sentrale marine ressursforvaltningsinstitusjonene er organisert
 • Kjenner til målene og prinsippene som forvaltningen arbeider etter
 • Kjenner til de viktigste metodene som benyttes i forvaltningen og hvordan de er antatt å virke.
 • Kjenner til hvordan forvaltningen arbeider i praksis
 • Har innsikt i de relevante utfordringene innen marin ressursforvaltning og kjenner til de viktigste internasjonale utviklingstrekkene innen feltet.

Ferdigheter:

 • Kan anvende sin kunnskap til å beskrive hvordan og hvorfor forvaltningen er organisert slik den er
 • Kan redegjøre for forvaltningens mål og prinsipper og begrunnelsen for dem
 • Kan reflektere over valg av forvaltningsmetoder i forhold til målsettinger og prinsipper
 • Kan gi faglige skriftlige og muntlige framstillinger av forvaltningsprinsipper, organisering og praksiser
 • Kan orientere seg i forskningslitteraturen og bruke denne til å drøfte utfordringer, målsettinger og framtidig innretning for norsk marin forvaltning
 • Kan finne fram til lover og regler som forvaltningen arbeider etter og forstå hva disse innebærer i praksis.

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide med marin ressursforvaltning i praksis og være i stand til å bidra til at de beste praksiser utvikles.
 • Kan redegjøre muntlig og skriftlig for økologiske, forvaltningsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av forvaltningstiltak
 • Kan vurdere når og hvordan det bør forvaltes

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset er lagt opp med studentaktive læringsformer, inkludert forelesninger, seminarer, skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner og spillbasert undervisning. Studentene vil delta i undervisningsoppgaver i form av miniforedrag og evaluering. I løpet av semesteret vil det arrangeres fire spillesesjoner (4-6 timer pr gang):
 • Allmenningens tragedie
 • Forvaltningsspill om fiskeri
 • Forvaltningsplanspill om havbruk og arealforvaltning
 • Spillet om havrommet

Eksamen

Emnet har mappeinnleveringer (4 innleveringer som samlet teller 60% av karakteren) og avsluttende muntlig eksamen (teller 40 % av karakteren). Vurderes med bokstavkarakterer A - F, der F er ikke-bestått

Arbeidskrav som må være bestått innen avsluttende muntlig eksamen:  

 • Muntlig presentasjon av 1 av de 4 mappeinnleveringene
 • Deltakelse i spill (minimum 2 av 4 spill)

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må den/de deler av eksamen som ikke er bestått avlegges på nytt.

Ved et nytt ordinært eksamensforsøk må alle eksamensdeler tas på nytt.

Eksamensdato

Mappeevaluering innlevering 04.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

F-153 Næringsorganisering og ressursforvaltning II 5 stp
F-151 Fiskerirett 5 stp
SVF-2501 Marin ressursforvaltning 10 stp

Pensum

ca. 760s.

 • Andreassen, O., J.P. Johnsen og B. Hersoug 2010. Oppdrettsnæringens minimale arealbeslag er i svak vekst og sterk endring. Norsk Fiskeoppdrett; Volum 35.(8) s. 48-51
 • Anon. Fangstprinsipper og teknologi (3 s).
 • Busch, Tor. 2013. Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget. (88 s.)  Denne boka er til hjelp i forhold til skriving av semesteroppgaven, det vil ikke bli stilt spørsmål fra denne boka på skoleeksamen.
 • Caddy, J.F and K.L. Cochrane. 2001. A review of fisheries management past and present and some further perspectives for the third millennium. Ocean & Coastal Management 44: 653-682. (19s)
 • Cowan, J. H., J. C. Rice, C. J. Walters, R. Hilborn, T. E. Essington, J. W. Day, and K M. Boswell. 2012. Challenges for Implementing an Ecosystem Approach to Fisheries Management. Marine and Coastal Fisheries 4 (1):496-510. doi:10.1080/19425120.2012.690825. (14s)
 • Elstad, Å. og B. P. Finstad 2004. Ein grådig fangstnasjon? I Drivenes, E.A. og H.D. Jølle. Norsk polarhistorie. Bind 3. Gyldendal. (38s) (Fronter).
 • Fiskeri- og kystdepartementet, (FKD) 2010. Faktaark 2010 (Del B Reguleringer s 71-110) (40 s).
 • Gezelius, S. 2008. "From Catch Quotas to Effort Regulation: Politics and implementation in Faroese fisheries", i Gezelius, S.S. og J. Raakjær (red), Making Fisheries Management Work. Springer. (25s)
 • Gullestad, P., A. Aglen, Å. Bjordal, G. Blom, S. Johansen, J. Krog, O. A. Misund og I. Røttingen. 2013. Changing attitudes 1970-2012. Evolution of the Norwegian management framework to prevent overfishing and to secure long-term sustainability. ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fst094 (10 s)
 • Hannesson, R. 2006. The privatization of the oceans: Cambridge: MIT press. Kap. 6 ITQs in Iceland (22s) 
 • Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-1248. (5s)
 • Hersoug, B. og J. P. Johnsen. 2012. Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. (180 s)
 • Holm, P. 2011. Fordelingsmekanismer- og resultater i norsk fiske. Manuskript. Tromsø: NFH. Tromsø. (75s).
 • Hylen, A., O. Nakken og K. Nedreaas 2008. Northeast Arctic Cod: Fisheries, life history, stock fluctuations and management. In Odd Nakken (ed) Norwegian Spring-Spawning Herring & Northeast Arctic Cod: Hundred Years of Research and Management. Trondheim: Tapir. S 83-119. (36 s)
 • Jentoft, S. (2000). "The community: A missing link of fisheries management." Marine Policy 24(1): 53-59. (6s)
 • Johnsen, J. P. 2005. The evolution of the "harvest machinery": why capture capacity has continued to expand in Norwegian fisheries. Marine Policy 29:481-493 (12s)
 • Johnsen, J. P., P. Holm, P. S. Sinclair, and D. Bavington. 2009. The cyborgization of the fisheries. On attempts to make fisheries management possible Mast 7(2):9-34. (25 s)
 • Johnsen, J. P. 2013. Hva er marin ressursforvaltning? Notat. Tromsø: NFH. (36s)
 • Johnsen, J.P. and S. Eliasen. 2009. Solving complex fisheries management problems: What the EU can learn from the Nordic experiences of reduction of discards. Marine Policy, doi:10.1016/j.marpol.2010.08.011. (9s)
 • Johnsen, J.P. B. Hersoug og A.M. Solås. 2014. The creation of coastal space - how local ecological knowledge becomes relevant. Maritime Studies (20s) http://www.maritimestudiesjournal.com/content/pdf/2212-9790-13-2.pdf
 • Jørgensen, A-K. 2009. Recent Developments in the Russian Fisheries Sector. i E. Wilson Rowe (ed.) Russia and the North. Ottawa: University of Ottawa.  (19s)
 • Knol, M. 2010. Scientific advice in integrated ocean management: The progress towards the Barents Sea plan. Marine Policy 34: 252-260. (8s)
 • Meld. St. 26 (2013-2014) Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013, kap 2, 3 og 4. Fiskeri- og kystdepartementet (63s). Hele meldinga anbefales lest. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Meld-St-26-20132014/id762633/?docId=STM201320140026000DDDEPIS&ch=1&q=®_oss=10&ref=search&term=
 • McGoodwin, J. R. 1990. Crisis in the world's fisheries people, problems, and policies. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Kapittel 10. (20s)
 • Nedreaas, K. 2004. Fra målebrett til kvote. Havets Ressurser 2004. Kap 1 (12 s)
 • Nolde Nielsen, K., P. Holm, and M. Aschan. 2015. "Results based management in fisheries: Delegating responsibility to resource users." Marine Policy 51(0):442-51. (9 s) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14002693
 • Ot. prp. nr 20 (2007-2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (Havressurslova)
 • Sandersen, H. og O. Nicolausen. 2007. Fra kystallmenning til kolonihage - havbruk og arealbruk i tre nordlandskommuner.  I G. Rusten og B. Aarset (red.) Aquakultur: Havbruk på norsk. Bergen Fagbokforlaget. Ss. 173-193 (20 s). (Utleveres)
 • Smith, G. and R. E. Brennan. 2012. Losing our way with mapping: Thinking critically about marine spatial planning in Scotland. Ocean & Coastal Management 69 (0):210-216. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.08.016. (6 s)
 • Standal, Dag, and Bjørn Hersoug. 2014. "Back to square one? Fisheries allocation under pressure." Marine Policy 43(0):236-45. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X13001309
 • Symes, D. (2012) Regionalising the Common Fisheries Policy: context, content and controversy. Maritime Studies. Vol. 11, 6. (20s) http://www.maritimestudiesjournal.com/content/pdf/2212-9790-11-6.pdf
 • Sønvisen, Signe A., Jahn Peter Johnsen, and Jostein Vik. 2011. "The Coastal Employment 
 • System - what it was and what it is." Maritime Studies (MAST) 10(1):31-56. (26s). http://www.marecentre.nl/mast/documents/PagesfromMAST10.1_Sonvisen_Johnsen_Vik.pdf

NB: Forelesinger og powerpoint-presentasjoner fra forelesingene er også pensum. Studentene anbefales derfor å ta notater under forelesingene.

Pensum er med noen unntak tilgjengelig enten via lenke eller som pdf i Classfronter. De artiklene som ikke er tilgjengelige via fronter vil bli delt ut som papirkopier.

I tillegg forutsettes det at studentene gjør seg kjent med Havressursloven og dens forarbeid og de prinsippene som loven fastlegger for norsk fiskeriforvaltning. Videre forutsettes det at studentene holder seg oppdatert på aktuelle fiskeripolitiske spørsmål gjennom fiskeripressen og gjennom nyhetsoppdateringer på Fiskeri- og kystdepartementets, Fiskeridirektoratets og fiskeriorganisasjonenes nettsider. Det anbefales å tegne et abonnement på FiskeribladetFiskaren i kursperioden.

NB. Artiklene som ligger som lenke i ArkivClassfronter kan bare lastes ned via UITs maskiner eller via egen pc og bruk av VPN. Kontakt Orakelet hvis dere har problemer med VPN. Materialet dere får tilgang til via disse lenkene, samt det øvrige materialet som ligger i arkivet på Classfronter er i stor grad opphavsrettslig beskyttet og må ikke distribueres til andre uten tillatelse fra rettighetshaver. Pensum som ikke ligger på Fronter vil bli delt ut.

Anbefales lest

Arealutvalgets innstilling: Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen.

http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Rapporter/2011/Effektiv_og_baerekraftig_arealbruk_i_havbruksnaeringen.pdf

FAO, 1995, Code of Conduct for Responsible Fisheries (41 s)

Finnes på: http://www.fao.org/fishery/

FAO 2012 The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)

http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e00.htm

Hannesson, R. 2006. The privatization of the oceans: Cambridge: MIT press. Kap. 3  Property rights in fisheries  (22s)

Nathan Young, Ralph Matthews. 2011. The Aquaculture Controversy in Canada: Activism, Policy, and Contested Science. Kan bestilles fra Amazon:

http://books.google.ca/books/about/The_Aquaculture_Controversy_in_Canada.html?id=4DhnjzQZGbsCKontakt
_DSC2144-3.jpg

Petter Holm


Professor
Telefon: +4777645548
Mobil: 97088958 petter.holm@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no