høst 2017

ITE1820 Design og strukturell analyse - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: Kjennskap til koordinatspenninger/hovedspeninger og -tøyninger samt Generalisert Hookes lov. Kjennskap til grunnleggende rørstrøms-beregninger. DAK-kurset 1. klasse eller tilsvarende kunnskaper.

Innhold

Kurset er delt i to.

Del 1. Strukturell analyse. Prinsipper som ligger til grunn for strukturelle beregninger med elementmetoden Noder, elementer, elementtyper, randbetingelser, laster, tvangsforskyvninger, temperaturlaster. Beregningsresultater, elementkoordinatsystemer, konvergenskrav. Lineære og ikke-lineære beregninger. Andre analysetyper (egenverdifrekvenser, egenverdiknekking, termisk analyse, evt. andre etter interesse). Kontakt og kobling. Overgang fra DAK, defeaturing, modellavgrensning, modellforenkling og optimatlisering. Test- og prøvingsmetoder. Parametriseing. Konstruksjosnstandard, introduksjon til Norsk Standard: NS-EN 1990 og NS-EN 1993. Dataverktøy: Primært ANSYS Mechanical.

Del 2. Design/produktutvikling. Produktutviklingsmetodikk. Ide-skisse, ide-analyse og evaluering av produktkarakteristikker. 3D modellering. Parter og assembly. Spesiell egenskaper som utbretting og sveiser. Prototyping, 3D-printing med mer.  Introduksjon til databasert strømningsberegning som et design-hjelpemiddel. Solid og fluid region, mesh/celler, randbetingelser, løsning og konvergens. Resultatpresentasjon. Dataverktøy: Autodesk Inventor Professional 2014. ANSYS Fluent/CFX

Hva lærer du

Kunnskap:  

Studenten skal kunne vurdere skisseløsninger på en systematisk måte i en produktutviklingsprosess, modellere geometrien med 3D-verktøy og kunne trekke ut arbeidstegninger som er korrekte iht. standard. 

Studenten skal kunne vurdere viktige sider av produkters og konstruksjoner holdfasthet og brukbarhet ved bruk av elementmetodebaserte simuleringsverktøy med utgangspunkt i DAK-modeller eller prinsippmodeller.  

Studenten skal kunne gjøre rede for sentrale konsept i strukturell finite elementanalyse så som noder, elementer, lastanvendelser, randbetingelser og spenningskonvergens.

Studenten skal kunne benytte data fra belastningstester til parametrisering av enkle simuleringsvariable.

Studenten skal kunne anvende hovedprinsippene som ligger til grunn for en konstruksjonsstandard etter partialkoeffisient-metoden og sammenholde det med eksempler fra elementmetode-baserte beregninger. 

Studenten skal kunne sette opp en enkel databasert fluid-analyse i design-øyemed.  (LU-M-K-1..4)

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for denne type arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5)

Ferdigheter:  

Studenten skal kunne anvende produktutviklingsteknikker og gjennomføre geometrisk 3D-modellering. Studenten skal kunne gjennomføre brukbarhetsvurderinger basert på FE-baserte simuleringer og påbegynne en brukbarhetskontroll i henhold til en konstruksjonsstandard og kunne vurdere enkle fluid-mekaniske resultater. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven. (LU-M-F-1..5)

Generell kompetanse:

Studenten kan delta i produkt- og konstruksjonsutvikling og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LU-M-G-1..2)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Praktisk arbeid på datarom med programvare for 3D-modellering, strukturelle analyse og innledende fluidsimulering.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Det skal leveres mappe-arbeider innen strukturell analyse, konstruksjonsbereginger, strømingsberegninger og produktutvikling.

Alle mappearbeider må utføres så de kan vurderes som bestått.

Vurdering

Mappeevaluering. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Design og strukturell analyse klasse Narvik og nettstudenter innlevering_ 11.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Distribueres elektronisk i form av kompendier og notater

Støttelitteratur

Hibbeler: Structural Analysis. Pearson, Prentice Hall Cook, Malus, Plesha and Witt: Concepts and Applications of Finite Element Analysis. Wiley. Huei-Huang Lee: Finite Element Simulation with ANSYS Workbench 16 Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner Norsk Standard: NS-EN 1990 og NS-EN 1993

Undervisning Høst 2017
Forelesning f.aman. Guy Beeri Mauseth