Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studieretning i nordisk i bachelor i språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk/fag 1 og nordisk som fag 2, og årsstudiet i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra norrøn litteratur og fram til 1880. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et anna forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie fra norrøn litteratur til 1880
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap fra sagatiden og fram til 1880
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og/evt. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk, måform: nynorsk.

Undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene, ca 52 timer. Se timeplan for mer detaljert informasjon om undervisning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et forberedt muntlig innlegg på ca. 10 minutter i løpet av seminaret.
 • En kort, skriftlig litterær analyse. Målform: nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på om lag 8-10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakterer:

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 08.05.2018 innlevering 16.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-1110 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870 10 stp
NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp

Pensum

Primærlitteratur
Norrøn litteratur:
Tre eddadikt: Voluspå, Håvamål, Trymskvida
Ei islandsk ættesoge: Soga om Gisle Sursson

Folkedikting:
Tre mellomalderballadar: Draumkvede, Olav og Kari, Bendik og Årolilja
Tre folkeeventyr/segner: Følgesvennen, Smeden de ikke turte slippe inn i helvetet, Skarvene fra Utrøst

Felleslitteraturen:
Petter Dass: Frå Nordlands Trompet ("Inledning" og "Nordlands Horizont, Elementer og Veyrligt")
Thomas Kingo: "Keed af Verden, og Kiær ad Himmelen"
Hans Adolph Brorson: "Op! All den ting, som Gud har gjort"
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Svensk litteratur før 1800:
Carl Michael Bellman: "Til Fader Berg, rörande Fiolen" N:o 2 Fredmans epistel

Nordisk litteratur etter 1800:
Lyrikk:
Erik Johan Stagnelius: "Näcken"
Schack von Staffelt: "Indvielsen"
Henrik Wergeland: "Pigen paa Anatomikammeret", "Mig selv", Til Foraaret", "Til min Gyldenlak"
Johan Sebastian Welhaven: "Digtets Aand", "Lokkende Toner", "I Kivledal", Sonette 40 (fra Norges Dæmring)
Aasmund Olavsson Vinje: "Vaaren", "Ved Rundarne"
Ivar Aasen: "Gamle Norig", "Nordmannen"
Bjørnstjerne Bjørnson: "Prinsessen", "Salme II"

Noveller og forteljingar:
Maurits Hansen: "Novellen"
Magdalene Thoresen: "Bruden"
Hans Christian Andersen: "Den lille Pige med Svovelstikkene"

Essay:
Aasmund Olavsson Vinje: "Dei tvo Grannar i Odalen"

Hele verk:
Camilla Collett: Amtmandens Døttre
Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken
Henrik Ibsen: Gengangere
Henrik Ibsen: Peer Gynt

Litteraturhistorie: 
Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie

Innføring i litterær analyse:
"Litterær analyse. En innføring", red. av P.T. Andersen, G. Mose og T. Norheim, Pax 2012

Sekundærlitteratur:
Christian Janss og Christian Refsum: Lyrikkens liv
Frode Helland og Lisbeth Pettersen Wærp: Å lese drama
Rolf Gaasland: Fortellerens hemmeligheter

Pensum kan kjøåes/lånes på Akademika Tromsø (Campus)/Universitetesbiblioteket.Kontakt
Henrik Johnsson, ISK

Henrik Johnsson


Førsteamanuensis i nordisk litteratur
Telefon: +4777645316 henrik.johnsson@uit.no