vår 2018
NOR-3112 Nordisk litteraturvitenskap: Faghistorie, teori og metode - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i litteratur, studieretning nordisk, og valgemne for lektorutdanningen i trinn 8 - 13, studieretning nordisk.


Innhold

Emnet skal gi en fordypning i faghistoriske, teoretiske, metodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskaper om:

 • den faghistoriske utviklingen i nordisk litteraturvitenskap
 • litteraturteori og - metode
 • vitenskapsteori

Ferdigheter

Studentene kan:

 • gjøre rede for den faghistoriske utviklingen i nordisk litteraturvitenskap
 • gjøre rede for litteraturteori, metode og vitenskapsteori
 • kjenne igjen, beskrive og vurdere ulike faglige og teoretisk-metodiske posisjoner i faget
 • bruke denne kunnskapen som grunnlag for det selvstendige vitenskapelige arbeidet (masteroppgaven)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven.


Undervisning

Undervisninga er organisert med forelesinger og seminar med forberedte studentinnlegg, ca. 26 timer. De undervisningsfrie periodene skal brukes til å forberede en muntlig presentasjon av deler av pensumet, og til å lage ei prosjektskisse for mastergradsoppgaven. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En selvstendig presentasjon på ca. 30 min. av et emne innenfor pensum. Presentasjonen må være godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Eksamen består av:

 • 6-timers digital hjemmeeksamen på 5-6 sider (unntatt appendiks og litteraturliste). Eksamensspråk: Norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-3112 Fellesemne i nordisk litteratur 10 stp
NOR-3010 Fellesemne i nordisk språk og litteratur 10 stp
NOR-3011 Fellesemne i nordisk språk og litteratur - distanse 10 stp
NORDHFF Nordisk hovedfag fellespensum 10 stp

Pensum

Faghistorie:
Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne: Problemer og traditoner i humanioras videnskabsteori, Roskilde u-forlag, 2003. Kap. 2 - 3, 8 - 9.

Leif Longum (1989): "Universitetets morsmålsfag: mellom forskning og skole", i Norsk som forsknings- og studiefag. Historiske perspektiver - aktuelle utfordringer. Oslo: LNU / Cappelen, s. 9-29.

Atle Kittang (1998): "Historisk eller estetisk eller begge delar? Synspunkt på litteraturvitenskapen etter den retoriske vendinga", Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 1, 1998

Litteraturteori:
Viktor B. Sjklovskij: "Kunsten som grep"
Jan Mukarovsky: "Intensjonalitet og ikke-intensjonalitet i kunsten"
Cleanth Brooks: "Ironi som strukturelt prinsipp"
Roland Barthes: "Virkelighetseffekten"
Jean Starobinski: "Fortolkerens framferd"
Roman Jakobson: "Hva er poesi?"

M.M. Bakhtin: "Epos og roman"
Peter Szondi: "Det moderne dramaets teori"
Paul de Man: "Tropenes retorikk"
Atle Kittang: "Mellom psykoanalyse og dikting"
Michel Foucault: "Hva er en forfatter?"
Elaine Showalter: "Mot en feministisk poetikk"
Theodor Adorno: "Tale om lyrikk og samfunn"
Stephen Greenblatt: "Mot en kulturens poetikk"

(Alle disse litteraturteoretiske artiklene er trykt i Moderne litteraturteori. En antologi, red. av Kittang, Linneberg, Melberg og Skei, Oslo 2003)

 

Pensum kan kjøpes ved Akademika (Tromsø)

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-3112