Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

PFF-3000 Profesjonsfag år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 30 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

PFF-2000 og PFF-2001, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt

Innhold

Emnet består av pedagogikk og fagdidaktikk.

Undervisningen legger særlig vekt på å kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring og å bruke lokalsamfunnet som læringsarena i det enkelte fag. Undervisningen vil også legge vekt på dagens kulturelle mangfold og hvordan dette kan imøtekommes i skolen. Samiske elevers rett til opplæring og deres særlige forutsetninger vil bli vektlagt. Kulturelt mangfold inngår i et helhetsperspektiv på variert og tilpassa opplæring som også inkluderer elevens individuelle læreforutsetninger.

Lærerne trenger endrings- og utviklingskompetanse når de skal fornye den pedagogiske virksomheten og derfor vil aksjonslæring/aksjonsforskning som strategi vil bli vektlagt. Det vil bli gitt innføring i sentrale metoder med særlig vekt på logg, observasjon og intervju. Viktig her vil også være de muligheter for utvikling som finnes innafor de ulike skolefagene.

Det vil bli lagt vekt på kunnskap om skolen som institusjon og organisasjon og hvordan den kan utvikles.

Sammenhengen mellom skolens overordnete mandat og dens organisatoriske utforminger er et viktig tema. Vi vil legge særlig vekt på den kulturelle siden av skolen som organisasjon og på lærersamarbeid innafor og på tvers av fagene.

Praksis: Se egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • kunnskap om varierte arbeidsmåter i sine fag for å tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper
 • kunnskap om utforskende arbeidsmåter og sosiale samarbeidsprosesser
 • kunnskap om hvordan lokale, regionale og globale perspektiv kan brukes som læringsressurs
 • kunnskap om hvordan ta i bruk samiske og kvenske perspektiv som læringsressurs og legge til rette for undervisning for elever med slik bakgrunn
 • kunnskap om lære- og atferdsvansker og rettigheter som gir elevene mulighet til å få styrket mestring
 • kunnskap om aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi for skoleutvikling
 • kunnskap om vitenskapsteori og metoder som grunnlag for eget FoU arbeid
 • kunnskap om hvordan man analyserer og anvender forskning knyttet til formidling og undervisning i egne fag
 • kunnskap om skolen som institusjon og organisasjon og hvordan den kan utvikles

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere læreplaner og utvikle egne planer basert på mål for opplæringen, lokale og individuelle behov
 • reflektere over tilpassede, differensierte og varierte undervisnings- og læringsforløp med vekt på egne fag
 • samhandle med medstudenter på ulike læringsarenaer

Kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere, vurdere og presentere utviklingsarbeid i egne fag
 • bidra til utvikling av konstruktive dialoger om sin læring i møte med medstudenter, lærere, praksislærere og andre samarbeidspartnere
 • kjenne til sentrale fagdiskusjoner og bidra med fagetiske perspektiver og vurderinger i undervisning
 • orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, ekskursjoner, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

Undervisningsomfanget er på om lag 120 timer.  I noen av temaene vil det bli undervisning der pedagogikk og fagdidaktikk integreres.

Emnet evalueres gjennomgående etter hver teoriperiode. I tillegg kommer en sammenfattende vurdering av emnet som del av den helhetlige studieevalueringen, basert på gruppedrøftinger og skriftlige oppsummeringer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • deltatt på 80% av undervisningen (obligatorisk)
 • holdt muntlig presentasjon for medstudenter av utkast til skriftlig eksamen
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner av utkast til eksamenstekst

For å få gå opp til eksamen, må praksis være bestått

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del:

 • Skriftlig eksamen: Individuell, skriftlig eksamensoppgave, som integrerer fagdidaktikk og pedagogikk. Oppgaven bygger på et gjennomført aksjonslæringsprosjekt med innsamlet datamateriale. Tema godkjennes av faglærer. Omfang: 7000 - 9000 ord.
 • Muntlig eksamen: For å få gå opp til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være bestått. Muntlig eksamen er en åpen-bok- eksamen med forberedelsestid. Hver student får et tema knyttet til eksamensoppgaven og den pedagogiske og fagdidaktiske pensumlitteraturen. Studenten får utlevert et tema 45 minutter før eksamen starter og kan benytte hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen.  Muntlig eksamen består av:
 • Studenten presenterer det forberedte temaet. Tid:10-15 minutter
 • Presentasjonen følges opp gjennom muntlig eksaminasjon. Tid: maks 20 minutter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterskala A-F. Muntlig og skriftlig eksamen vurderes samlet.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Tekstene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.

Eksamensdato

Semesteroppgave utlevering 10.05.2018 innlevering 24.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PFF-5054 Pedagogikk og fagdidaktikk 4. år lektorutdanning 8.-13. trinn 30 stp

Pensum

Pensum vil foreligge fra 1. desember.


Kontakt
Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Rådgiver for etter- og videreutdanning
Telefon: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

May Jensen


Rådgiver
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no