Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur, studieretning spansk, Bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi, studieretnig spansk eller spansk som fag nummer 2 og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13 og med spansk som fag nummer 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Ex.fac. og gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Innhold

Dette innføringsemnet gir den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur. Hvilken rolle spiller Den spanske borgerkrigen i det moderne Spania? Eksisterer egentlig 'Latin-Amerika'? Består Spania av én eller flere nasjoner? Er rasisme et problem i Latin-Amerika? Slike tema blir belyst i forelesningene og gjennom pensum som består av ulike typer tekster, fra oversiktsverk, fagartikler og historiske dokumenter. Emnet gir derigjennom oppøving i å forholde seg kritisk til framstillinger av spansk og latinamerikansk historie og samfunn. Emnet gir også en elementær innføring i akademisk skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om hovedtrekk i spansk historie
  • kunnskap om hovedtrekk i latinamerikansk historie
  • forståelse for hvilke historiske faktorer som danner bakgrunnen for aktuelle problemstillinger i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
  • forståelse for hvordan ulike perspektiver preger framstillingene av spansk og latinamerikansk historie og samfunn

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
  • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk med riktig bruk av referanser og litteraturliste

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk, ispedd noe spansk terminologi og vokabular.

Eksamensspråk: norsk eller spansk.

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Emnet består av forelesninger og oppgaveseminar. Det forventes oppmøte til forelesninger og oppgaveseminar. På oppgaveseminaret er de obligatoriske arbeidskravene tema og det gis innføring i akademisk oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Fronter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon av pensumtekst eller sammendrag av pensumtekst i.h.t. angitte kriterier.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs "Ikomp". Kursbevis må legges fram. Dette arbeidskravet inngår i innføringen i akademisk skriving.
  • En skriftlig drøftingsoppgave på inntil 6 sider over oppgitt tema.

De skriftlige arbeidskravoppgavene blir tildelt studentene i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravene oppøver og prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med utgangspunkt i pensum, samt deres faglige skriveferdigheter. Vurderingsuttrykket her er bestått/ikke bestått og begge arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen består av:

  •  en 5-timers skoleeksamen.

Skoleeksamen etterprøver ytterligere studentenes oversikt over, tilegnelse og forståelse av pensum og evne til å drøfte dette faglig. Eksamen skrives på norsk eller spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-1110 Innføring i spansk kultur 10 stp

Pensum

Bøker/utdrag av bøker

Fuglestad, Finn. Spanias og Portugals historie. En oversikt. Oslo: Cappelen, 2009, 2. utg. 304 s.

ISBN 978-82-02-29350-5

Kjernepensum: ss. 9-14, 30-131, 133-151,156-188, 190-197, 200-203, 206-249, 252-271.

Til sammen: 228 sider


Fuglestad, Finn. Latin-Amerika og Karibiens historie. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2006, 5. oppl., 347 s.

ISBN 978-82-456-0000-1.

Kjernepensum: ss. 11-70, 77-108, 121-141, 150-167, 171-192, 204-209.

Til sammen: 153 sider


E-bøker (tilgjengelige via Oria):

Knight, Alan.  The Mexican Revolution: A Very Short Introduction , Oxford, Oxford University Press
Ca. 60 sider

Reyes, Javier A. & W. Charles Sawyer Latin American economic development, kap. 2. "Latin American economic history", New York, Routledge, 2016, 2nd ed. [E-book : 9781315726014; Paperback: 9781138848818]

26 sider

Følgende tekster fra databasen:  World Scholar: Latin America & the Caribbean (tilgjengelig via Oria)

Posada-Carbó, Eduardo. Democracy. Encyclopedia of Latin American History and Culture , edited by Jay Kinsbruner and Erick D. Langer, 2nd ed., vol. 2, Charles Scribner's Sons, 2008, pp. 768-791. World Scholar: Latin America & the Caribbean.

23 sider

Wagner, Maria Luise. Drugs and Drug Trade. Encyclopedia of Latin American History and Culture , edited by Jay Kinsbruner and Erick D. Langer, 2nd ed., vol. 2, Charles Scribner's Sons, 2008, pp. 860-864. World Scholar: Latin America & the Caribbean.

4 sider

Navarro, Marysa. Perón, María Eva Duarte de (1919 - 1952). Encyclopedia of Latin American History and Culture , edited by Jay Kinsbruner and Erick D. Langer, 2nd ed., vol. 5, Charles Scribner's Sons, 2008, pp. 167-168. World Scholar: Latin America & the Caribbean.

1 side

Lewis, Paul H. Perón, Juan Domingo (1895 - 1974). Encyclopedia of Latin American History and Culture , edited by Jay Kinsbruner and Erick D. Langer, 2nd ed., vol. 5, Charles Scribner's Sons, 2008, pp. 162-166. World Scholar: Latin America & the Caribbean.

4 sider


Kompendium (fås kjøpt hos Akademisk kvarter)

1 Knut Aukrust og Dorte Skulstad, Kulturmøter i spansk historie - fra berbere til bergensere, Oslo: Novus, forlag, 2008, fra kap. 6 "Reconquista og de tre religioner", s. 246-258. ISBN 978-82-7099-508-0.

12 sider

2 Henry Kamen Spain 1469-1714. A Society of Conflict, London: Pearson, 2005, 3. utg.,"Spain and the Counter-Reformation", s. 187-195. ISBN 978-0-582-78464-2.

8 sider

3 Juan de Solórzano Pereira, "The mestizo: seed of tomorrow" fra Política indiana, utdrag oversatt i Keen´s Latin American Civilization, red. Robert Buffington & Lila Caimari, Boulder: Westview Press, 2009, 9. utg., kap. 7 "Colonial Society", s. 149-151 + tekstutdrag s. 158-160. ISBN 978-0-8133-4408-9.

5 sider

4 Simón Bolívar, "Address Delivered at the Inauguration of the Second National Congress of Venezuela in Angostura, February 15, 1819", utdrag av oversettelse i Keen´s Latin American Civilization, red. Robert Buffington & Lila Caimari, Boulder: Westview Press, 2009, 9. utg., kap. 12, s. 271-282. ISBN 978-0-8133-4408-9.

11 sider

5 James Monroe,"Annual Message to Congress, December 2, 1823", utdrag i Keen´s Latin American Civilization, red. Robert Buffington & Lila Caimari, Boulder: Westview Press, 2009, 9. utg., kap. 18, s. 521-23. ["The Monroe Doctrine"]. ISBN 978-0-8133-4408-9.

2 sider

6 Theodore Roosevelt, "Annual Message to Congress, December 6, 1904", utdrag i Keen´s Latin American Civilization, red. Robert Buffington & Lila Caimari, Boulder: Westview Press, 2009, 9. utg., kap. 18, s. 536-38. ["Corollary to the Monroe Doctrine"]. ISBN 978-0-8133-4408-9.

4 sider

7 Isabel Burdiel, "The liberal revolution, 1808-1843" i Spanish History Since 1808, red. José Alvarez Junco & Adrian Shubert, London: Arnold, 2000, s. 17-32. ISBN 0340662298.

15 sider

8 Raúl Prebisch, "Economic Dependency", utdrag fra Keen´s Latin American Civilization, red. Robert Buffington & Lila Caimari, Boulder: Westview Press, 2009, 9. utg., kap. 16, s. 427-433. ISBN 978-0-8133-4408-9.

6 sider

9 Helen Graham, "The Origins of Spain´s civil war", kap. 1 i The Spanish Civil War. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005, ss. 1-20. ISBN 978-0-19-280377-1.

20 sider

10 Sebastian Balfour & Alejandro Quiroga, The Reinvention of Spain. Nation and Identity since Democracy, Oxford: Oxford University Press, 2007, kap. 6, "Houses of many Nations: Identities in Catalonia and the Basque Country", s. 127-160. ISBN 978-0-19-920667-4.

33 sider

11 Hellinger, Daniel C. Comparative Politics of Latin America. Democracy at Last?, Kap. 5 "Populism, Development, and Democracy in the Twentieth Century", ss. 127-154, New York, Routledge, 2.. utg. ISBN 978-0-415-82761-4.

27 sider

12 Skidmore, Thomas E., Peter H. Smith & James N. Green, Modern Latin America, New York & Oxford: Oxford University Press, 2014, 8.utg, kap. 7 "Colombia: Civility and Violence", ss. 184-211, kap. 9 "Argentina: Progress, Stalemate, Discord", s. 236-267. ISBN 978-0-19-992923-8.

58 sider

Kompendium: = 227 sider

Totalt: 726 sider


ANBEFALT SEKUNDÆRLITTERATURJohn Hooper The New Spaniards. London: Penguin, 2006, 2. utg. (435 sider)

ISBN: 978-0-14-101609-2 (pbk.)

 

Åsmund Egge og Finn Fulgestad (red.)Spansk historie: et riss , Oslo: Universitetsforlaget, 1990. Tilgjengelig for norske IP-adresser fra Nasjonalbiblioteket på bokhylla.no (NB-digital).

Dag Retsö Latin-Amerikas historie, Kristiansand: Portal forlag, 2015. (181 sider)

ISBN 978-82-83140-28-6


Benedicte Bull, Latinamerikanske utfordringer, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010. (203 sider)

ISBN 978-82-7634-614-5


Annen støttelitteratur vil bli oppgitt i undervisningen/lagt ut i Fronter.

Bøkene og kompendiet fås kjøpt i universitetsbokhandelen Akademika i underetasjen til Universitetsbiblioteket. Pensumlitteraturen og anbefalt sekundærlitteratur finnes også på UB.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no