høst 2017

MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner - 10 stp

Sist endret: 26.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199  - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Et læringssenter er en fysisk samlokalisering av bibliotekfaglige, informasjonsteknologiske og pedagogiske ressurser. Ideen om læringssenter bygger på prosjektpedagogiske prinsipper gjennom at elevene/studentene gis frihet til å utforme problemstillinger og medbestemmelse av metodene for å gjennomføre disse. Lærerne fungerer som veiledere. Det vil bli gitt en kort historisk gjennomgang av de pedagogiske strømningene som læringssentrene bygger på. Kunnskapsbegrepet, kultur- og verdigrunnlaget og pedagogiske grunnprinsipper for å utvikle læringssentrene vil bli vektlagt. Forholdet mellom teknologi og læringssenter vil bli diskutert. Vi vil ta for oss forskjellige skoleslag og se på hvilken måte de har innbefattet læringssentertanken i sin virksomhet. Vi vil gjennomføre en ekskursjon til bibliotek, læringssenter og/eller institusjon som passer inn i denne definisjonen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de pedagogiske perspektivene bak læringssentrene
 • har kunnskap om det samfunnsmessige og kulturelle grunnlag for fremveksten av læringssentrene
 • forstår forholdet mellom den digitale revolusjon og læringssentrene
 • vet forskjellen mellom en tradisjonell måte å tenke og drive et bibliotek på, og tankegangen bak læringssentrene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for hvordan et læringssenter er bygget opp og fungerer
 • planlegge hvordan et bibliotek kan utvikles til et læringssenter basert på forskningsbasert kunnskap

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen vil bygge på prosjektpedagogiske prinsipper og er prosjektbasert. Det vil variere mellom forelesninger, studentfremlegg og ekskursjoner. Det kreves aktiv medvirkning fra studentenes side, bl.a. gjennom deltagelse på fremleggingsseminarer. I en prosjektorientert undervisningsform forventes studentene å selv ta ansvar for undervisningens innhold i større grad enn ved tradisjonell undervisning. På emnet praktiseres derfor en åpen undervisningsform der studenter og forelesere samarbeider om emnets innhold. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt over 13 uker.

Semesteroppgaven skrives under veiledning og det gis to veiledninger

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En obligatorisk veiledning knyttet til eksamensoppgaven
 • En muntlig presentasjon av det som skal være utgangspunkt for eksamensoppgaven.
 • En presentasjon av en artikkel eller et kapittel i en bok hentet fra pensum. Presentasjonen skal skje i plenum.
 • Obligatorisk deltagelse på ekskursjon. Ved sykdomsforfall må studenten levere et 2-3 siders notat som skisserer sentrale trekk ved den type læringssenter som er besøkt.

Eksamen:

 • En 10 siders semesteroppgave med egendefinert eller oppgitt tema. Oppgaven bør påbegynnes i løpet av undervisningsperioden slik at ekskursjoner, diskusjoner og fremlegging av skisse kan være med å påvirke utformingen og fremdriften i oppgaven.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i vårsemesteret og 15. august for eksamen i høstsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering_ 01.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp
DOK-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp

Pensum

Alexanderson, Mikael m.fl. (2004), "Textflytt och sökslump - informationssök via skolbibliotek". Liber Distribution, Stockholm

Barstad, Johan m.fl. (2007) "Skulebibliotek i Noreg. Kartlegging av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande opplæring". Møreforskning, Volda

"Bibliotekreform 2014, Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur" ABM skrift nr. 31, Oslo

Baadshaug, Maren B. (2002) "Skolebiblioteket - et aktivt læringssenter". Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo

Clarke, Peter (1999), «Audience needs and the nature of learning.» I: Nordisk Museologi (1), s. 101-114.

Egeland, Lars (2004), "Det handler om læring". ABM-utvikling, Oslo

Eisner, Elliot W. (2002) "What can eduction learn from the arts about the practice of education?", the encyclopedia of informal education

Gard, Hilde (2006), "Informasjon og læring i kunnskapssamfunnet". Norsk Pedagogisk Tidsskrift, årgang 90, s. 483-494.

Grenersen, Geir (2012), "What is a document institution" A case study from the

South Sámi community". Journal of Documentation, Vol. 68 nr. 1, s. 127-133

What is a document institution

Grenersen, Geir (2014), "Interpretations of Patterns and Actors in the Lapp Fund Documents." Proceedings from the Document Academy, Vol. 1, nr. 1, artikkel 3

Interpretations of Patterns and Actors in the Lapp Fund Documents.

Grenersen, Geir (2015), "Finnefondet: et fornorskningsinstrument eller et ekstra lønnstillegg?" Norsk Historisk Tidsskrift, bind 94, s. 609-633

Grenersen, Geir (2015), "The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy 1880-1905." Proceedings from the Document Academy, Vol. 2 : nr. 1 , Artikkel 11

The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy 1880-1905.

Grenersen G., Kemi K., Nilsen S. (2016),"Landscapes as documents - the relationship between traditional Sámi terminology and the concepts of document and documentation". Journal of Documentation, Vol. 72, nr. 6

Landscapes as documents - the relationship between traditional Sámi terminology and the concepts of document and documentation

Hidle, Knut (2007), "Mobilitet og det multikulturelle byrom". Nordisk Museologi, nr. 2, s. 25-45

Mobilitet og det multikulturelle byrom

Lang, Merike (2007), "Cultural memory in the museum and its dialogue with collective and individual memory." Nordisk Museologi (2), s. 62-75

Lindbach, Harald "Arkivinstitusjoner og dokumentasjonssentre - problemer og muligheter". Statsarkivet, Tromsø (u.d.)

Limberg, L. (2003), "Att söka imformation för att lära". PhD-avhandling, Högskolan i Borås

Att söka imformation för att lära

Meløe, J. (1990), "The two landscapes of Northern Norway". Acta Borealia, vol 7, nr. 1, s. 68-80

The two landscapes of Northern Norway

OECD (2012), "Connected Minds: Technology and Today's Learners", OECD Publishing, Paris. DOI:

Connected Minds: Technology and Today's Learners

Kuhlthau, Carol (2004), " Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Science. Westport, Libraries Unlimited, Connecticut

Tallaksen Rafste, Elisabeth (2001), "Skolebiblioteket - det `porøse´ rommet i skolen." Kap. 10 i "Et sted å lære eller et sted å være? En case-studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket". Dr.gradsavhandling, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet Oslo

Aarekol, Lena (2009), «Kven culture and history in museum terms.» I: Kvenske minnesteder 1970 - 2001. Materialitet og minne. Doktorgradsavhandling i historie, UiT, s. 149 - 180

Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: se timeplan
Forelesninger prof. Geir Grenersen
Eksamen Innlevering semesteroppgave: 01.12.2017Kontakt

Geir Greinersen

Geir Grenersen


Telefon: +4777646555 geir.grenersen@uit.no