høst 2017

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 10.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller 1-årig forkurs for ingeniører

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: ITE1835 og ITE1842.

Innhold

Måleteknikk:

 - Målemetoder

 - Usikkerhet og pålitelighet

 - Transdusere

Sensorer:

 - Temperatur, Trykk, Fuktighet, Bevegelse, Avstand, Stress and strain.

Aktuatorer:

 - Elektriske og mekaniske

Kontrollsystem:

  - Modellering

 - Analyse og design av kontrollsystem

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

 Kandidaten har kunnskap om:

- Måletekniske metoder

- Ulike sensorer

- Feilkilder og måleusikkerhet

Ferdigheter

 Kandidaten skal kunne:

- Bruke relevante instrumenter og programvare for logging av data og feilsøking

- Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt

- Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

- Elektronikk, måleteknikk og pålitelighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

- Alle innleveringer, 3 av 3 regneøvinger, må være godkjent for å få eksamensrett.

Vurdering

Endelig karakter bestemmes av en numerisk vekting mellom skriftlig eksamen (70%) og prosjektarbeid (30%).

Både eksamen og prosjekt må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Dato for eksamen

Skriftlig klasse Narvik og nettstudenter 27.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

- Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, William C. Dunn, 2005, McGraw-Hill, ISBN:

0-07-146693-2 (e-book), 0-07-145735-6 (print)

alternativt

- Theory and Design of Mechanical Measurements, 5ed, Richard S. Figliola and Donald E. Beasley, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0470547410

Støttelitteratur

- Electronic Measurement Systems. Anton van Patten

- Measurement and instrumentation, Morris and Langari

- Mechatronics. Principles and Applications. Godfrey C. Onwubolu. Elsevier, ISBN: 0 7506 6379 0 

- Integrated Electrical and electronic Engineering. Fraser and Milne. McGRAW-Hill, ISBN: 0-07-707973-6

Undervisning Høst 2017
Forelesning prof. Mohamad Yazid Faisal Adib Mustafa


Skip to main content