høst 2017

ITE1896 Praksisprosjekt - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Ukjent | Annet | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Anbefalte forkunnskaper: Gjennomført 2. årstrinn på Bachelor Maskin/Industri.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Søknadskode 9391 - enkeltemner ingeniø, ordinært opplegg

Innhold

Del 1: Bedriftspraksis

Innhold Under praksisperioden skal studenten arbeide med en eller flere av følgende aktiviteter: Konstruksjon Produksjonsteknikk/vedlikeholdsteknikk Planlegging og oppfølging (produksjonsstyring) Kvalitetsstyring/HMS.

Videre skal studenten føre dagbok under praksisperioden. Praksisprosjektet gjennomføres med 3 ukers praksis sommeren/høsten 2016 i en bedrift. Det skal være ingeniørmessige arbeidsoppgaver. Midtveis i praksisperioden skal studenten sende inn en statusrapport (1 A-4 side), som forteller status så langt; dvs. info. om bedriften, hva studenten selv har vært med på etc. Statusrapporten går kun til faglærer (evt. også instituttleder). Det skal også sendes en "blogg", et innlegg som skal legges ut på hjemmesiden til institutt for industriell teknologi http://www.ind-tek.no/. Innlegget skal være på ca. 1/2 A-4 side, og skal fortelle litt om erfaring/opplevelse så langt, gjerne med et bilde.

Etter praksisperioden skal studenten skrive en sluttrapport som oppsummerer studentens arbeid og erfaring, samt en refleksjon over praksisperioden; se "Prosjektmanual for Praksisprosjekt, UiT/Institutt for industriell teknologi

Hva lærer du

Del 1 Bedriftspraksis Læringsutbytte Gjennom praksisperioden skal studenten få en innsikt og praksis i ingeniørmessige yrkesferdigheter innen konstruksjon, produksjon/vedlikehold eller teknologiledelse samt innblikk i organiseringen/styring av bedriften inklusiv kvalitetsstyring/HMS. Del 2: Fagligprosjekt Del 2 starter når kandidaten er tilbake på campus og kjøres som et individuelt veiledet prosjekt i løpet av hele høst semesteret.

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om prosjektstyring, relevant faglig innhold og produkt utvikling i forhold til valgt fordypning.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig produkt. Det vil si at kandidaten skal kunne generere en ide gjennom en kreativ prosess, produktutviklingsmetoder, beskrive ideen med nødvendige medier som for eksempel 3D-DAK, matematiske modeller, simuleringer, beskrivende tekst og liknende. Kandidaten skal kunne vurdere og angi nødvendige toleranser og feilkilder.  Kandidaten skal kunne styre prosjektet ved hjelp av prosjektstyringsverktøy.

For fordypning produksjon: Generere nødvendige tekniske tegninger, generere nødvendige styringsprogrammer for aktuell produksjon, produsere ideen i tilgjengelig produksjonsutstyr samt.

For fordypning konstruksjon: Kunne vise og dokumentere konstruksjonsmessige vurderinger og avgjørelser.   Fordypning teknologiledelse: Kunne dokumentere teori og vise egne vurderinger rundt aktuelle problemstilling innen teknologiledelse.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke sin kunnskap om og ferdigheter innen aktuell fordypning og prosjektstyring til å kunne kommunisere med alle impliserte parter i et prosjekt og dermed skal kandidaten på en kreativ og selvstendig måte kunne realisere en ide gjennom et prosjekt.

Gjennomføring I grove trekk går det faglige prosjektet ut på at dere skal gå gjennom fasene fra ide til ferdig produkt. Oppgaven kan løses som enkeltpersoner eller som grupper, og prosjektet skal styres og dokumenteres iht. filosofien TOTAL KVALITETSLEDELSE. Totalt skal denne delen utgjøre 130 - 140 timer pr. student. Undervisning/veiledning er da inkludert. Egeninnsatsen i prosjektet vil være på ca. 110 timer pr. student, inklusiv statusrapport og statuspresentasjon + avsluttende rapport og presentasjon av det ferdige produkt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Direkte deltakelse i bedriftens løpende arbeidsoppgaver.

Del 1: Bedriftspraksis Praksisperioden skal være minst 3 uker. Utover den ingeniørmessige praksis, kan studenten også ha en mer yrkesmessig praksisperiode. Bedriften må ha en veileder som følger opp studenten i praksisperioden. Gjennomføringen av praksisperioden er beskrevet i "Prosjektmanual for Praksisprosjekt, UiT/Institutt for industriell teknologi ¿ Maskin¿.

Del 2: Fagligprosjekt Forelesninger, praktiske øvinger / prosjektarbeid (fra ide til produkt) og statusrapportering / sluttprese

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Del 1 Bedriftspraksis

  • Midtveis i praksisperioden skal studenten sende inn en statusrapport (1 A-4 side), som forteller status så langt; dvs. info. om bedriften, hva studenten selv har vært med på etc. Statusrapporten går kun til faglærer (evt. også instituttleder).
  • Et "blogg-innlegg", et innlegg som skal legges ut på hjemmesiden til programområdet "Industriell Teknologi". Innlegget skal være på ca. 1/2 A-4 side, og skal fortelle litt om erfaring/opplevelse så langt, gjerne med et bilde.
  • Etter praksisperioden skal studenten skrive en sluttrapport som oppsummerer studentens arbeid og erfaring, samt en refleksjon over praksisperioden; se "Prosjektmanual for Praksisprosjekt, UiT/Institutt for industriell teknologi ¿ Maskin¿. Resulterer i bestått/ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav

Del 2: Fagligprosjekt Prosjektbeskrivelse, statuspresentasjon og avsluttende prosjektrapport med sluttpresentasjon av prosjektet og det endelige produktet.

Vurdering

Emne vil bestå av to deler. Del 1: bedriftspraksis og del 2: faglig prosjekt. Arbeidsmessig er hver del 5 stp, til sammen 10 stp. Del 1 vil være bestått/ikke bestått og en betingelse for karakter i faget. Del 2 blir karakter satt med bokstavkarakterer basert på en avsluttende prosjektrapport og sluttpresentasjon. Besvarelsen bedømmes utfra hvordan prosjektet er gjennomført, det vil si evnen til prosjektstyring og rapportering, samt kompleksitet og egenart på idé og fremstillingsprosess. Bokstavkarakterer gis fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Prosjektrapport innlevering_ 29.11.2017
Prosjektrapport innlevering_ 29.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Øyvind Søraas