høst 2017

SOK-1102 Innføring i samfunns- og bedriftsøkonomi - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

BED-1007 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Innhold

Innføring i elementære økonomiske emner innenfor områdene samfunnsøkonomi (mikroøkonomi, velferdsøkonomisk), bedriftsøkonomi og ressursøkonomi. Det legges vekt på begrepsforståelse gjennom eksempler og grafiske drøftingsmetoder. Innenfor ressursøkonomi brukes eksempler på naturressurser studentene vil være kjent med fra andre kurs, som ville fiskebestander, oppdrettsfisk og økosystemtjenester.

Hva lærer du

Kunnskaper - kandidaten

 • kjenner til og forstår grunnleggende økonomisk tenkemåte
 • har god kunnskap om grunnleggende begreper som etterspørsel, tilbud og elastisiteter
 • har kunnskaper om ulike markedsformer
 • har kunnskaper og forståelse av ulike former for prisdiskriminering, eksternaliteter og kollektive goder 
 • har kunnskaper og forståelse om grunnleggende begreper og sammenhenger innenfor bedriftsøkonomi, herunder regnskapsanalyse, produktkalkulasjon, kostnadsstrukturer, resultatregnskap og balanseregnskap
 • har kunnskaper om grunnleggende begreper og modeller innenfor ressursøkonomi
 • kjenner til ulike typer økosystemtjenester
 • kjenner til modeller for å forvalte naturressurser   

Ferdigheter- kandidaten

 • kan forstå og analysere enkle mikroøkonomiske problemstillinger skriftlig, grafisk og matematisk
 • kan sette opp balanse og resultatregnskap
 • kan utføre regnskapsanalyse
 • kan løse enkle tilbud- og etterspørselsmodeller med eller uten eksternaliteter, beregne konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Generell kompetanse - kandidaten har

 • kompetanse til å utføre analyser for å vurdere bedrifters lønnsomhet, likviditet og soliditet
 • innsikt i effekter av eksternaliteter på samfunnsøkonomisk overskudd, og mulige tiltak for å internalisere eksternaliteter
 • grunnleggende innsikt i og kompetanse på å beregne konsumenters nyttemaksimerende atferd
 • grunnleggende innsikt i og kompetanse på å beregne bedrifters profittmaksimerende atferd
 • kompetanse  innenfor forvaltning av (marine) naturressurser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noen forelesninger vil være felles med forelesninger på kurset SOK-3555 og disse forelesningene vil foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Eksamen evalueres med bokstavkarakterer A - F med stryk F.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to godkjente innleveringsoppgaver.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 08.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Mikroøkonomi: 

 • Christian Riis og Espen R. Moen (2013). Moderne Mikroøkonomi ¿ med digital arbeidsbok.
 • Gyldendal, Oslo (2. utgave, 2. opplag). RM (utvalg: kapitlene 1-13, 17, 18, 21 - 24, 26 ¿ 26.1, 27¿ 27.1, 36 -36.1, 39 og 41) 

Ressursøkonomi: 

 • Ådne Cappelen (2014). Det ressursrike landet Norge. Kap. 2 i Flåten, O. og A. Skonhoft (red.)
 • Naturressursenes økonomi. N Gyldendal, Oslo. (25 sider) 
 • Ola Flåten (2014). Fiskeriøkonomi. Kap. 3 i Flåten, O. og A. Skonhoft (red.)
 • Naturressursenes økonomi. N Gyldendal, Oslo. (35 sider) 

Bedriftsøkonomi:

 • Bedriftens økonomi. Kjell G. Hoff. 7 utg. H Universitetsforlaget, 2010. Kap. 1, 2, 4-7, og 9.Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no