høst 2017

FSK-2011 Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er valgemne for studenter på 5. semester i bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene praktisk innsikt i sjømatnæringens muligheter og utfordringer. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser og organisasjoner innen sjømatsektoren.

Emnet starter med et seminar med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA). Studentene lærer å skrive søknad og CV, og søker deretter om praksisplass.

I praksisperiodene skal studentene bli kjent med en virksomhet i sjømatsektoren, og utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder.

I løpet av emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten er organisert, og få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i sjømatsektoren.

Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten

 • Har bred kunnskap om sjømatsektorens verdikjede og rammevilkår.
 • Har kunnskap om virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur, økonomi og virksomhetens plass og funksjon i verdikjeden
 • Kjenner til virksomhetens muligheter, utfordringer, forventninger og omdømme
 • Kjenner til krav, forventninger og kompetanse som stilles til arbeidstakere i virksomheten

Ferdigheter: 

 • Kan skrive søknad og CV.
 • Kan reflektere over egen arbeidsutførelse og justere denne under veiledning.
 • Kan beherske intervju som metode for innsamling av data.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om virksomheten og presentere dette skriftlig og muntlig.

 Kompetanse: 

 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i virksomheten.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle uavhengige faglige synspunkter, relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer.
 • Kjenner til muligheter og utfordringer for virksomheter i sjømatsektoren knyttet til marked, økonomi, ressursforvaltning og innovasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene har praksis i en virksomhet i sjømatnæringen i tre perioder, hver med én ukes varighet. Undervisningen utenom praksis består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Muntlig eksamen og mappeevaluering. Bokstavkarakterer. A-F, der F er ikke-bestått. (Muntligkarakteren er justerende for totalkarakteren på mappen).

Mappeevalueringen består av tre innleveringer:

 • Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og CV. 
 • Muntlig og skriftlig presentasjon av praksisbedrift.
 • Skriftlig oppgave om praksisbedriftens plass i sjømatnæringens verdikjede. I arbeidet med denne oppgaven skal studentene foreta et intervju med nærmeste leder i praksisbedriften som ledd i datainnsamlingen

Arbeidskrav: To arbeidskrav må være bestått for å få ta eksamen:

 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen (minimum 80 prosent deltakelse),
 • Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent.

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang.

Timeplan

Pensum

Selvvalgt pensum på 100 sider fra relevant faglitteratur.


Kontakt
Kathrine Tveiterås.jpg

Kathrine Tveiterås


Dekan
Telefon: +4777646001 kathrine.tveiteras@uit.no

HSL-Ingrid-Hovda-Lien-Kvinnforsk-512x640-.jpg

Lien, Ingrid Hovda


Seniorrådgiver
Telefon: +4777644470
Mobil: 48006311 ingrid.hovda.lien@uit.no