høst 2017

FSK-2003 Biokjemi - 10 stp

Sist endret: 28.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Kurset er et innføringskurs i biokjemi. Beskrivelse av animalske cellers struktur, organisering og metabolisme med hovedvekt på makromolekylenes (fett, karbohydrater, aminosyrer, proteiner og nukleinsyrer) struktur og funksjon. Deretter presenteres metabolismens sentrale stoffskifteveier med særlig fokus på nedbryting av karbohydrater, lipider og proteiner.

Studentene skal i samarbeid løse og presentere øvingsoppgaver for hverandre. Laboratoriedelen gir en introduksjon til biokjemiske analyser knyttet til karbohydrater, lipider og proteiner, sikkerhetsaspekter ved laboratoriearbeid, analysering av data og skriving av vitenskapelige rapporter.

Anbefalte forkunnskaper

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk

Hva lærer du

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studentene kunne:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten kan

 • beskrive forskjellene mellom prokayote og eukaryote celler
 • forklare organiseringen av prokaryote og eukaryote celler og funksjonene til de viktigste subcellulære organellene
 • skissere strukturen og funksjonen til biologiske membraner
 • beskrive struktur, funksjon og egenskaper til cellenes makromolekyler (proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer; DNA/RNA)
 • beskrive enzymaktivitet og reguleringen av biokjemiske reaksjoner (enzymologi)
 • forklare det molekylære grunnlaget for genetisk arv, hvordan informasjon blir overført fra gener via RNA og videre til proteiner og hvordan uttrykk av gener reguleres 
 • forklare uttrykkene fri energi, energilagring og elektrontransport og hvordan de bioenergetiske prinsippene driver cellenes metabolisme
 • redegjøre for energiomsetningen i cellene, de sentrale metabolske prinsippene og sammenhengen mellom anabolske og katabolske reaksjoner

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til biokjemiske teorier for å løse grunnleggende biokjemiske problemstillinger 
 • behersker grunnleggende biokjemiske begreper og laboratoriteknikker
 • kan gjennomføre enkle enzymkinetikkforsøk
 • kan utføre enkle metoder for å kvantifisere mengde proteiner og aminosyrer i en løsning
 • kan ekstrahere lipider og vurdere fettsyresammensetningen i vegetabilske og marine lipider

Kompetanse: Kandidaten

 • har en teoretisk og praktisk forståelse for arbeid på laboratorium
 • kan planlegge og gjennomføre biokjemiske forsøk
 • kan formidle resultater fra biokjemiske laboratorieforsøk og annet fagstoff både skriflig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, problembasert oppgaveløsning, laboratoriekurs, rapportskriving og selvstudier.

Eksamen

Eksamen består av to deler: 4 timer skriftlig eksamen (teller 60% av karakteren). Innleverte gruppearbeid/presentasjoner (minimum 8 av 10, teller 40% av karakteren). Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: OBLIG1: To Fronter-tester må være godkjent og bestått. OBLIG2: 100 % tilstedeværelse på alle labøvelser (5 stk) og godkjente laboratorierapporter fra øvelsene (5 stk).

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 14.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

F-120 Biokjemi 10 stp

Pensum

 • Biochemistry, 7th/8th/9e Edition, International Edition Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell, Owen M. McDougal
  • Kapitlene 1-4, 6-12, 15-21 og 23-24
 • Utleverte kompendier legges i FronterKontakt
Eilertsen-2013.tiff

Karl-Erik Eilertsen


Førsteamanuensis Sjømatvitenskap
Telefon: +4777623310 karl-erik.eilertsen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no