høst 2017

SVF-1512 Marin næringsutvikling - 10 stp

Sist endret: 13.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet gir en innføring i marine næringers historie, utvikling og organisering. Hovedvekten blir lagt på fiskerinæringen og oppdrettsnæringen. Emnet vil også berøre andre marine næringer som for eksempel fisketurisme, marin bioteknologi og petroleumsnæringen. Samspillet mellom ressursgrunnlag, teknologi, marked og institusjoner står i sentrum. Emnet fokuserer på næringsmessige endringsprosesser i lys av teorier om entreprenørskap og innovasjon. Et sentralt tema er innføringen av det internasjonale havrettsregimet i 1970-årene og hvilke virkninger dette fikk. Et annet er globaliseringen av verdikjeder og markeder i de marine næringer med vekt på perioden etter 1990-tallet. Det blir lagt vekt på at utnyttelse av marine ressurser skal foregå i samsvar med prinsipper for bærekraftig forvaltning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • identifisere hovedtrekkene i den historiske utviklingen av norsk fiskeri- og oppdrettsnæring
 • forklare oppbyggingen og organiseringen av fiskeri- og oppdrettsnæringen
 • redegjøre for fiskeri- og oppdrettsnæringens økonomiske betydning i det norske samfunn
 • vite om betingelsene for marin næringsutvikling og potensial for verdiskaping
 • forklare bakgrunnen for og virkningen av det internasjonale havrettsregimet som ble innført i 1970-årene
 • anvende kunnskap om betydningen av globalisering for marine næringers videre utvikling
 • forstå miljømessige, sosiale og økonomiske sider ved bærekraftig forvaltning

Ferdigheter:

 • anvende kunnskap og begreper om marin næringsutvikling i forbindelse med presentasjoner og oppgaveskriving
 • forstå betydningen av et tett samspill mellom marin næringsutvikling og marin ressursforvaltning
 • anvende kunnskap om innovasjon og entreprenørskap på marine næringer
 • være i stand til å finne fram til faglig litteratur om marine næringer på egen hånd

Generell kompetanse:

 • ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for temaer og konfliktspørsmål i den aktuelle debatten om fiskeri, oppdrett og andre marine næringer
 • formidle fagstoff om sentrale kjennetegn ved utviklingen av fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge
 • redegjøre for de viktigste institusjoner og organisasjoner for norske marine næringer 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges vekt på studentaktiv læring. Undervisningsformene er  forelesninger, seminarer, spill, ekskursjon og veiledning.

Eksamen

En to ukers hjemmeeksamen (teller 50 %) 4 timer skriftlig eksamen (teller 50 %). Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått. Begge deler må være bestått.

Arbeidskrav: Tre arbeidskrav skal være bestått før eksamen.

 • Arbeidskrav 1: er knyttet til ekskursjonen
 • Arbeidskrav 2: utforming av tema, problemstilling og disposisjon til hjemmeeksamen
 • Arbeidskrav 3: iKomp er et obligatorisk nettkurs i informasjonskompetanse (se lenken for mer informasjon)

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en to ukers hjemmeeksamen med ny problemstilling og en skriftlig skoleeksamen. Det gis ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 11.12.2017
Hjemmeoppg innlevering_ 21.11.2017 utlevering_ 06.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SVF-1511 Fiskeriorganisering/-rett og næringsutvikling 5 stp

Pensum

Formidles i Fronter av faglærer.


Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no

Arbo Frankfurt

Peter Arbo


Professor
Telefon: +4777646543 peter.arbo@uit.no