vår 2018

HIS-2010 Bacheloroppgave - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorstudiet i historie og Russlandsstudiet. Emnet egner seg ellers for enkeltemnestudenter og/eller som støtteemne for studenter innenfor religion, arkeologi, kunstvitenskap, antikkens kultur, andre humanistiske fag og/eller samfunnsvitenskap. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet er et tilbud for de studentene som mot slutten av bachelorstudiet vil legge opp et fritt valgt emne knyttet til en veileder. Det meste av studiet baserer seg på et selvvalgt arbeid, der pensum særlig skal knytte an til forskningsdebatt. Tema for bacheloroppgaven skal være forskningsbasert og godkjennes i forhold til den undervisningskapasiteten instituttet har til enhver tid. Emnet kan spore studenten inn mot et forskningsfelt som kan være utgangspunkt for senere mastergradsoppgave i historie, men skal samtidig være et ferdig produkt som er gjenstand for vurdering på bachelornivå. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd disse læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale tema og problemstillinger innen sitt fagområde

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • formidle informasjon, teorier og ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Undervisningen består av felles samlinger med diskusjon og kollektiv veiledning av kursleder. Det vil holdes minimum tre slike samlinger, og det forventes at studentene møter til disse. I tillegg skal studentene knyttes til en individuell veileder.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk innlevering i forkant av samlingene.
  • Det forventes at studentene møter til disse.
  • Studentene må levere og få godkjent disposisjon innen oppgitt frist.
  • Studentene må i samråd med individuell veileder utforme pensumliste og få denne godkjent av faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen består av:

En bacheloroppgave på ca. 6750 ord (tilsvarer ca. 15 sider) skal leveres mot slutten av semesteret, og blir vurdert etter bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Etter en avsluttende muntlig eksamen blir den endelige sluttkarakteren for emnet fastsatt.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 01.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum knyttet til emnet skal være på ca. 800 sider. Pensumlista skal settes sammen av den enkelte student i samråd med individuell veileder, og skal så godkjennes av kursansvarlig. For hver tittel som blir oppført skal det føres på sidetall, og nederst på lista skal det totale sideantallet framgå.