Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

SPA-1013 Praktisk spansk I - 20 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av Årsstudium i spansk, Bachelorprogram i språk og litteratur, Bachelorprogram i språk og økonomi, samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13  hvor studenten har studieretning spansk eller spansk som fag nummer 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales sterkt at du har SPA-0100: Grunnkurs i spansk språk eller spansk på nivå I eller II (tidligere B- eller C-språk) med godt resultat fra videregående skole. Det forutsettes at studentene mestrer bøyning av verb i presens (hablo, hablas, habla, osv.), presens perfektum (he hablado, has hablado, ha hablado,osv.), preteritum (hablé, hablaste, habló, osv.) og imperfektum (hablaba, hablabas, hablaba, osv.).

 

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Innhold

Emnet bidrar til forbedring av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk, økning av deres ordforråd og utviding av deres kunnskap i spansk grammatikk. I emnet inngår lesing, snakketrening, stilskriving, oppøving av lytte- og leseforståelse, oversettelse fra norsk til spansk og øvelser i grammatikk.

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått:

1. ordklasser og grammatiske kategorier;

2. syntaktiske funksjoner (subjekt, verbal, direkte og indirekte objekt, adverbial);

3. leddsetninger;

4. trykk og aksent;

5. substantivets kjønn og tall, og konstruksjonen substantiv + preposisjonen de + substantiv;

6. adjektivets kjønn, tall, gradbøyning og plassering;

7. pronomen og determinativer;

8. bruk av pronomenet se;

9. bruk av preteritum og imperfektum;

10. bøyning og bruk av presens futurum, preteritum futurum og preteritum perfektum;

11. imperativ;

12. bøyning og bruk av presens konjunktiv og imperfektum konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, etter para que, aunque, quizás og ojalá;

13. passiv;

14. verbene ser og estar;

15. verb som gustar;

16. verbalperifraser hay que + infinitiv, volver a + infinitiv, acabar de + infinitiv, ponerse a + infinitiv, echarse a + infinitiv, dejar de + infinitiv, ir + gerundium, llevar + gerundium;

17. adverb.

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer:  

1. barndom;

2. livet før og nå;

3. arbeidslivet og arbeidserfaring;

4. utdanning;

5. reiseliv;

6. massemedier;

7. landet vi bor i (geografi, økonomi, politisk system, samfunn, helligdager, mat, livsstil)

8. innvandrere i Norge og nordmenn i utlandet;

9. helse;

10. årstider;

11. verdier og holdninger.

Anbefalte forkunnskaper

SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk;
 • økt sitt ordforråd;
 • utvidet sin kunnskap i spansk grammatikk (med særlig fokus på verbalsystemet og bruken av pronomen og determinativer;
 • blitt fortrolige med de viktigste grammatiske begrepene (ordklasser, grammatiske kategorier, syntaktiske funksjoner, leddsetninger);
 • blitt kjent med noen viktige forskjeller mellom norsk og spansk uttrykksmåte

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forklare hvor trykket ligger og forklare bruken av aksenttegn;
 • oppgi hvilken ordklasse et ord tilhører og hvilke grammatiske kategorier det uttrykker;
 • oppgi hvilken syntaktisk funksjon et ord eller en ordgruppe har;
 • finne leddsetningen i en helsetning som inneholder én leddsetning, og oppgi hvilken type leddsetning det er;
 • danne og forklare hvordan man danner de forskjellige grammatiske formene som blir gjennomgått i løpet av kurset;
 • bruke verbene ser og estar, og forklare hvorfor man bruker verbet ser eller estar;
 • bruke preteritum og imperfektum, og forklare hvorfor man bruker preteritum eller imperfektum;
 • bruke og forklare bruken av konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, etter para que, aunque, quizás og ojalá;
 • bruke alle pronomen og determinativer;
 • snakke om hendelser i fortiden;
 • sammenligne nåtiden og fortiden;
 • fortelle historier både i nåtiden og i fortiden;
 • gi instrukser;
 • uttrykke preferanser, enighet og uenighet, meninger og vurderinger, ønske og nødvendighet, hypoteser som viser til nåtiden eller fremtiden;
 • lage og bruke sammensatte setninger;
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle dagligdagse og samfunnsmessige temaer.

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studentene ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå B1.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk og norsk.  

Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Emnet tilbys i vårsemesteret. Undervisningsomfaget er på 9 timer per uke.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en skriftlig hjemmeoppgave som skal innleveres til fastsatt frist.

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravet vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av to deler:

 • en 4 timers skoleeksamen og
 • en muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Skriftlig eksamen omfatter oversettelse av ukjent tekst til spansk og oppgaver i grammatikk. Begge delene må bestås for å bestå skriftlig eksamen. For å kunne fremstille seg til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være bestått.

Muntlig eksamen omfatter bl.a. samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.

Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 50 % og den muntlige 50 %.

Både den skriftlige og den muntlige eksamen må være bestått for at emnet skal være bestått. Dersom én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen tas på nytt.

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Nærmere informasjon om eksamen og vurderingskriteriene vil bli lagt ut på Fronter i løpet av semesteret.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-1010 Innføring i spansk språk 20 stp
SPA-1033 Praktisk spansk I, deltid 20 stp

Pensum

Obligatorisk:

Tekster for SPA-1013: Praktisk spansk I. Kompendium. Utgivelsesår: 2018.

Petr Pitloun: Spansk grammatikk for SPA-1013: Praktisk spansk I. Kompendium. Utgivelsesår: 2018.

Petr Pitloun: Oppgaver for SPA-1013: Praktisk spansk I. Kompendium. Utgivelsesår: 2018.

Dolores Soler Espiauba: Mirta y el viejo señor (Libro + CD). Barcelona: Difusión.

Eva García, Flavia Puppo: Manuela (Libro + CD). Madrid: Editorial Edinumen,

Manuel Rebollar Barro: A los muertos no les gusta la fotografía (Libro + CD). Madrid: Editorial Edinumen.

Sergio Vodanovic: El delantal blanco. (skuespill, vil bli lagt ut påCanvas)

Pedro Almodóvar: Volver. (film, tilgjengelig på biblioteket)

Material som vil bli lagt ut på Canvas i løpet av semesteret.


Anbefalt:

Kåre Nilsson, Eva Refsdal: Lingua: spansk-norsk / norsk-spansk ordbok. Kunnskapsforlaget.

Iversen, Harald Morten; Odnes, Hildegunn; Skarbø Solem, Marit: Grammatikken i bruk. Oppslagsdel. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (tilgjengelig på biblioteket)


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Petr Pitloun


Førsteamanuensis spansk språkvitenskap
Telefon: +4777645701 petr.pitloun@uit.no