Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

RUS-3045 Praktisk russisk 2 for lektorutdanninga - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som har valgt studieretning russisk i den integrerte lektorutdanningen i språk og samfunnsfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3041 Praktisk russisk 1

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
  • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

  • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere på russisk aktuelle saker i den russiske og norske virkelighet.
  • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen gis i form av ukentlige oversettelsesøvelser og samtaleøvelser.

Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave hver uke.

Undervisningen omfatter ca. 2-3 t/u gjennom 13 uker.

Undervisningsspråk er norsk og russisk.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres hvert andre år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 12 av 18 oversettelsesoppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren godkjent
  • én muntlig prøve skal være gjennomført med karakteren godkjent i løpet av semesteret. Den muntlige prøven består i en samtale med utgangspunkt i tekstpensum.

Eksamen består av:

  • skriftlig skoleeksamen på tre timer og består av oversettelse av en ukjent norsk tekst på ca. 250 ord til russisk.
  • muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen teller 60% og muntlig 40% av samlet karakter. Eksamensoppgaven skrives på russisk og den muntlige presentasjonen holdes på russisk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 31.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-3044 Praktisk russisk 4 5 stp


Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no

Svetlana-Sokolova.jpg

Svetlana Sokolova


Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap
Telefon: +4777645383 svetlana.sokolova@uit.no