vår 2018

BIO-2507 Fiskeribiologi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet  i Fiskeri- og havbruksvitenskap med studieretning innen ressursforvaltning. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene for Biologi, klima og miljø og Miljøledelse og forurensningsbiologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.

Innhold

Emnet gir en innføring i fiskeribiologiske arbeidsmetoder for beregning av fangstutbytte fra fiskebestander. Livsløp og beskatningshistorie for våre viktigste fiskebestander blir gjennomgått. Det gies en gjennomgang av faktorer som bestemmer variasjoner i fangstutbytte fra fiskebestander; individvekst, dødelighet og rekruttering. Metoder for måling og beregning av disse elementene blir gjennomgått, og det gies et innblikk i flerbestandsforskning og flerbestandsinteraksjoner. Teknikker for innsamling av materiale, aldersanalyse og anvendelse av statistiske metoder blir demonstrert. Studentene skriver en teoretisk semesteroppgave.

Hva lærer du

Studentene skal;
  • forstå hvilke prosesser (individvekst, rekruttering, naturlig dødelighet, fiskedødelighet) som virker inn på avkastning til en fiskebestand
  • forstå grunnlaget for moderne bestandsanalyse, hvordan enkeltprosessene settes sammen
  • kunne gjennomføre og rapportere i en semesteroppgave en bestandsanalyse basert på data fra individvekst, antall i hver årsklasse i fangstene
  • kunne forklare muntlig de viktigste fiskebestandenes biologi og historiske bestandsutvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Muntlig eksamen (60 %), semesteroppgave (40 %). Bokstavkarakterer, A-E.F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen består av muntlig eksamen og samme semesteroppgave som ved ordinær eksamen, med mulighet for forbedring.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 14.05.2018
Oppgave innlevering 27.04.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-3557 Fiskeriøkologi 2 stp

Pensum

Oppgis i Fronter


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Torstein-P.jpg

Torstein Pedersen


Professor. Fiskerbiologi og -økologi
Telefon: +4777644697 torstein.pedersen@uit.no

personkort.JPG

Andreassen, Siv


Kontorsjef
Telefon: +4777646381 siv.andreassen@uit.no