vår 2018
FIN-2025 Variasjon i finsk - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1020 Praktisk finsk 2 og FIN-1025 Finsk grammatikk 2

Søknadskoden er: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Innhold

Emnet består av teori om regionale dialekter og sosial variasjon i finsk og analyser av tekster som representerer ulike varieteter av finsk talespråk. De gamle regionale dialektene, variasjon i moderne talespråk og endringstendenser i løpet av siste tiår vil bli studert i hovedtrekk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kjennskap til sentrale trekk i regional og sosial variasjon i finsk talespråk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • identifisere dialekter i hovedområder og sosiolekter i hovedtrekk
  • analysere språklige trekk i tekster av dialekter og sosiolekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare i skriftlig eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med obligatoriske oppgaver. Undervisningen tilbys annet hvert vårsemester (2018, 2020 osv.). Arbeidsmetoder er forelesninger, tekstanalyser, lytteøvelser og analyser av dialektopptak.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • To obligatoriske skriftlige oppgaver, som består av analyse av ca. 4 sider tekst per oppgave som enten representerer finske dialekter eller muntlig språk. I tillegg skal noen teoretiske oppgaver besvares.

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeoppgave, som består av analyse av ca. 4 sider tekst som enten representerer finske dialekter eller muntlig språk. I tillegg skal noen teoretiske oppgaver besvares.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


Pensum

Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen & Jaakko Yli-Paavola 2013: Suomen murrekirja. (Gaudeamus), deler oppgitt av faglærer

Lehikoinen, Laila 1994: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu (Finn Lectura), deler oppgitt av faglærer

Paunonen, Heikki 1991. Till en ny indelning av de finska dialekterna. Fenno-Ugrica Suecana 10, 75-95. Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms Universitet.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-2025