vår 2018
FIN-2110 Finsk litteratur - teori møter verket - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1110 Finsk litteratur og FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Innhold

Emnet er en introduksjon til analytisk lesning og tolkning av skjønnlitterære tekster. Tolkningsmetoder utprøves på finsk litteratur, som også plasseres i en kulturhistorisk og kunstteoretisk kontekst. Gjennom valg av pensumtekster kan studenten spesialisere seg i for eksempel en litteraturhistorisk periode eller en litterær sjanger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • • grunnleggende kunnskaper om sentral litteraturteori og metodikk
 • • en dypere kjennskap til en valgt litteraturperiode, tematikk, sjanger eller liknende i finsk litteratur.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • • lese litterære tekster analytisk
 • • plassere litterære tekster i en periode - og sjangerkontekst
 • • anvende sentrale litteraturteoretiske begrep

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/svensk og finsk.

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter. Ta kontakt med faglærer for nærmere informasjon om undervisningen.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  Studenten skal skrive en individuell oppgave på ca. 8 sider.  Oppgaven skal leveres senest 4 uker for semesterslutt. Oppgave evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En 5 dagers hjemmeeksamen på ca. 5-7 sider i slutten av semesteret.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

FIN-220 Finsk mellomfag, deleksamen litteratur 9 stp

Pensum

Litteraturteori

Per Thomas Andersen, Gitte Mose og Thorstein Norheim (red.): Litterær analyse. En innføring. Pax. Oslo 2012. S. 9-130, 213-272 171 sider

Eller

Skei, Hans H.: Å lese litteratur. Gyldendal 2006. ISBN: 978-82-05-35401-2. 183 sider.

Eller

Korhonen, Kuisma: Kirjallisuudentutkimuksen alue. Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Toim. Outi Alanko ja Tiina Käkelä-Puumala. SKS, Helsinki 2001.

Korsisaari, Eva Maria: Keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen suuntauksia. Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Toim. Outi Alanko ja Tiina Käkelä-Puumala. SKS, Helsinki 2001. S. 290-309. 19 sider.

Käkelä-Puumala, Tiina: Persoona, funktio, teksti - henkilöhahamojen tutkimuksesta. Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Toim. Outi Alanko ja Tiina Käkelä-Puumala. SKS, Helsinki 2001. S. 241-269. 28 sider.

Koskela, Lasse - Lankinen, Pasi: Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen. SKS, Helsinki 2003. S. 1-36. 36 sider.

Koskela, Lasse - Rojola. Lea: Lukijan ABC-kirja. Johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. SKS; Helsinki 1997. S. 117-187. 70 sider.

Lehtonen, Mikko: Tutkainta vastaan. Kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen dialogeja. SKS, Helsinki 1998. S. 108-127. 19 sider

Teori totalt ca. 250 sider


Skjønnlitteratur

Prosa

Jalava, Antti: Asfalttikukka. WSOY, Porvoo 1981. S. 1-40. 40 sider.

Eller

Jalava, Antti: Asfaltblomman. Askild & Kärnekull, Stockholm 1981. S. 1-40. 40 sider.

Kaipainen, Anu: Poimisin heliät hiekat. WSOY, Porvoo 1979. Kapittel 1-2. 25 sider.

Eller

Snellman, Anja: Hudens tid. Pax, Oslo 2003. 25 sider.

Kanniainen, Kyösti: Matin-Liisan seuramatka. I Uskovaisia. Kertomus Pohjois-Suomen sydänmailta. Yrjö Weilin, 1905.

Eller

Mattis-Liisa på samling. I Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfund og ordkunst på Nordkalotten. NKF, Tromsø 2002.

Koskimaa, Juho: Signe Bjørseth. Otava 1926. Kapittel Rouva Johannessenin maahanpanijaiset / Fru Johannessens begravelse. I Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfund og ordkunst på Nordkalotten. NKF, Tromsø 2002.

Lander, Leena: Iloisen kotiinpaluun asuinsijat. WSOY 1997

Eller

Lander, Leena: En lykkelig hjemkomst. Gyldendal 1999.


Lehtolainen, Leena: Minne tytöt kadonneet. Tammi 2010.

eller

Lehtolainen, Leena: Hvor er alle jentene nå. Bazar 2012.


Linnankoski, Johannes: Laulu tulipunaisesta kukasta. Kootut teokset. WSOY, Porvoo 1921. Luku 24. 10 sider.

Eller

Linnankoski, Johannes: Sangen om den ildrøde blomsten. Gyldendal, Oslo 1938. Kapittel 24. 10 sider.


Vartio, Marja-Liisa: Hänen olivat linnut. WSOY, Porvoo 1975 [1967]. ISBN 951-643-077-5. Luvut 1-3. 35 sider.

Eller

Vartio, Marja-Liisa: Fuglene var hans. Bokvennen, Oslo 2001. ISBN 82-7488-120-6 . Kapittel 1-3. 35 sider.


Prosa totalt ca. 300 sider


Lyrikk

Viljo Kajava: Rakkaus ei puhdistu tulessa

Heikki Klemetti: Oi, kallis Suomenmaa

V.A.Koskenniemi: Minä laulan sun iltasi tähtihin

- Nuijamiesten marssi

Eino Leino: Nocturne

- Elegia

- Lapin kesä

Heikki Nurmio: Jääkärien marssi

L.Onerva: Uskontunnustus

Lauri Pohjanpää: Harakanpesä

- Sirkkujen kongressi

Pentti Saarikoski: Onnen aika

Lassi Sinkkonen: Aamuisin seison kylpyhuoneessani

Edith Södergran: Mustaa tai valkoista

Tuokko: Työväen marssi

Kaarlo Uskela: Jumalattoman rukous

Katri Vala: Pesäpuu palaa

Einari Vuorela: Vävy

- Pelko

Lyrikk totalt 25 sider 


Sekundærlitteratur

Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY, Helsinki 2003. ISBN 951-0-27401-1.

Jakob Lothe - Christian Refsum - Unni Solberg: Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget, Oslo 1997.

Rolf Gaasland: Fortellerens hemmeligheter. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget 1999.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-2110