vår 2018

HIS-2022 Bacheloroppgave for lektorutdanninga, trinn 8-13 - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt og obligatorisk for studenter på lektorutdanninga i språk og samfunnsfag, studieretning historie fra og med kull 2013. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Det meste av emnet baserer seg på et selvstendig arbeid, der pensum knyttes til det tema for bacheloroppgave som studenten har valgt. Emnet skal være forskningsbasert. Oppgavetema og veileder godkjennes og bestemmes ut fra tema og tilgjengelig veilederkapasitet. Emnet kan spore studenten inn mot et forskingsfelt som kan være utgangspunkt for mastergradsoppgaven, men skal samtidig være et ferdig produkt som er gjenstand for vurdering på bachelornivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

  •  selvvalgt tema og problemstilling innenfor historiefaget.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • formidle informasjon, teorier og ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Felles samlinger med diskusjon og kollektiv veiledning av kursleder. Det vil holdes minimum tre slike samlinger. I tillegg skal studentene knyttes til en individuell veileder.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

Obligatorisk innlevering i forkant av samlingene. Studentene må levere og få godkjent disposisjon innen oppgitt frist. Studentene må i samråd med individuell veileder utforme pensumliste og få denne godkjent av faglærer innen oppgitt frist.  

Eksamen:

En oppgave over valgfritt tema på ca. 6750 ord (tilsvarer ca. 15 sider) skal leveres mot slutten av semesteret, og blir vurdert etter karakterene Bestått/Ikke bestått. Etter en avsluttende muntlig eksamen blir den endelige sluttkarakteren for emnet fastsatt.

Emnet må være vurdert til karakteren Bestått for at studenten kan følge videre studieprogresjon i lektorprogrammet. Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren Ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 01.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum knyttet til emnet skal være på ca. 800 sider. Pensum skal settes sammen av den enkelte student i samråd med individuell veileder, og skal så godkjennes av emneansvarlig. For hver tittel som blir oppført skal det føres på sidetall, og nederst på lista skal det totale sideantallet framgå.