vår 2018

BIO-1501 Akvatisk økologi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner:1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Fiskeri og havbruksvitenskap og 5 årig master i Akvamedisin. Emnet kan  tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Undervisningen omfatter: Innføring i de økologiske prinsipper som danner grunnlaget for studier av marine levende og fornybare ressurser. Det inngår emner som oseanografi, energiomsetning/produksjon, basal marinbiologi og ferskvannsbiologi. Det gis en innføring i systematikk, anatomi og biologi hos de hyppigste marine organismer i norske farvann.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
  • Skal kunne forstå og skriftlig dokumentere den kunnskap og informasjon om oseanografi og akvatisk (marin-og ferskvannsøkologi) som er presentert I forelesninger, på tokt med forskningsfartøy , i laboratorieundervisningen samt lagt ut på Fronter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieundervisning og tokt. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen.Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Tokt og laboratoriekurs er obligatorisk. Arbeidskrav: Godkjent toktrapport og labjournal. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

F-130 Akvatisk økologi 9 stp
BIO-2514 Marin økologi 10 stp
BIO-2010 Marine Ecology 5 stp

Pensum

Forelesningene er pensum. Alt som blir presentert på forelesninger, tokt og på laboratoriekurset kan bli gitt som eksamensoppgaver. Det vil også bli lagt ut informasjon på Fronter som er pensum. Obligatorisk pensum til emnet BIO-1501: Kompendier, forelesningsnotater og pdf.filer som blir gjort tilgjengelig på Fronter er obligatorisk pensum. I tillegg kommer følgende to bøker: Breen, O. (1986) Oseanografi, Gyldendal Norsk Forlag. 2.opplag. 179 pp. Økland, J. (1986): Våre innsjøer og elver, Universitetsforlaget. 132 pp. Støttelitteratur til emnet: Gulliksen, B. & Svensen E 2004 Svalbard og dyreliv i polare hav. Kom forlag 160 pp. Moen F.E. & Svensen, E. 2003 (3. utgave). Dyreliv i havet. Kom forlag. 608 pp. (Disse to ovennevnte bøkene foreligger også i engelske utgaver.) Haug,T. (red.) 1998. Sjøpattedyr - om hval og sel i norske farvann. Universitetsforlaget, Oslo. 240 s. Sakshaug, E., Bjørge, A, Gulliksen, B, Loeng, H & Mehlum, F. (Reds.)(1994) Økosystem Barentshavet Universitetsforlaget. (Denne boka er vanskelig å få tak i fordi den er utsolgt fra forlaget)


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

KnutSivertsen2.jpg

Sivertsen, Knut


Førsteamanuensis
Telefon: +4777645577 ksi002@post.uit.no

personkort.JPG

Andreassen, Siv


Kontorsjef
Telefon: +4777646381 siv.andreassen@uit.no