høst 2017

FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Sist endret: 01.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsresultat: 

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten kan
  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene kan
  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.
  • Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene kan
  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (2 timer per uke) og arbeid i digitalt klasserom.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer, og det forusetttes av høy grad av selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må 6 av 9 undervisningsuker være besvart og godkjent. I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og ha hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamen/vurdering: Mappeevaluering som består av en to-delt digital hjemmeeksamen på 5 timer,der en må bestå begge delene, knyttet til hele pensum, og en avsluttende semesteroppgave på 5 sider (1800-2200 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått. Disse vurderes sammen, og det vil bli gitt én samlet karakter.

Det benyttes en karakterskala som går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Digital hjemmeeksamen innlevering_ 17.11.2017 utlevering_ 17.11.2017
Hjemmeoppgave innlevering_ 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 10 stp
FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

400-500 sider

Anfinsen, R og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn. Universitetsforlaget 2013.

I tillegg kjem tekstar spesifikke for dei enkelte gruppene. Desse tekstane blir lagt ut på Fronter.

Undervisning Høst 2017
Nettbaserte forelesninger uni.lekt. Tor Ivar Hanstad
EXP-1 - Campus nettbasert uni.lekt. Trygve Lavik
f.aman. Trine Antonsen
EXP-2 - Campus nettbasert uni.lekt. Trygve Lavik
f.aman. Trine Antonsen
EXP-3 - Campus nettbasert uni.lekt. Trygve Lavik
f.aman. Heine Alexander Holmen
EXP-4 - Campus nettbasert uni.lekt. Trygve Lavik
stip. Kristoffer Sebastian Mällberg
EXP-5 - Campus nettbasert uni.lekt. Trygve Lavik
uni.lekt. Espen André Lauritsen
Eksamen 5 timers Digital hjemmeeksamen: 17.nov. 2017. : Se underv.plan i fronter for tidspunkt for steg og semesteroppgave.