høst 2017

PRO-1001 Prosessteknikk - 10 stp

Sist endret: 12.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester

Opptakskrav

Opptakskrav er samme som for ingeniørutdanning.

Søknadskode 9391

Innhold

Prosessapparatur som rør, pumper, kompressorer, tanker, ventiler, filter, varmevekslere, hydrauliske anlegg, rektifikasjonskolonner. Termiske og mekaniske separasjonsmetoder som blir brukt i industrien. Bernoullis ligning med tap, trykkfallberegninger, pumpediagrammer og anleggskarakteristikk. Aktuelle norske og internasjonale standarder, lover og forskrifter, gassprosessutstyr og anlegg. Lesing/tegning av prosessflytskjema (PFD) og rør- og instrumentdiagram (P&ID).

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1011 Anvendt mekanikk

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kjenner oppbygning av prosessanlegg, og tilegner seg viktig basiskunnskap om ulike prosesser og prosessapparatur.
  • Kjenner til enkelte elementer i drift og vedlikehold av et prosessanlegg.

Ferdigheter:

  • Kan gjennomføre trykkfallberegninger, beregne anleggskarakteristikk, dimensjonere rør og kunne foreslå tanker og pumper med turtallregulering som egner seg til en gitt situasjon.
  • Kjennskap til apparatur som blir brukt til mekanisk og termisk separasjon, og vil kunne gjøre enkle beregninger av rektifikasjonskolonner.
  • I stand til å bruke prosessflytskjema (PFD) og rør- og instrumentdiagram (P&ID).

Generell kompetanse:

  • Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til sine medstudenter både alene og i gruppe.
  • Har en begynnende prosessforståelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

¿ 2 obligatoriske prosjektoppgaver i maskindeler

¿ 2 laboratoriearbeider i materiallære

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG423-1 Konstruksjon av prosessanlegg 1 5 stp
SIK-1004 Grunnleggende prosessteknikk 5 stp
Undervisning Høst 2017
Forelesning f.aman. Hassan Abbas Khawaja
Øving f.aman. Hassan Abbas Khawaja
Lab gruppe 1 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 2 sr.ing. Jim Asle Olsen


Skip to main content