høst 2017

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp

Sist endret: 12.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Søknadskoder: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag - 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Forkunnskapskrav:

Matematikk: Bestått emnene Matematikk 1 og Matematikk 2

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1600 Matematikk 1eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1518 Matematikk 1 - 3 termineller IGR1508 Matematikk 1, IGR1515 Matematikk 2

Innhold

Matematikk 3 del:

Modul 1

 • Parametriserte kurver.
 • Plan og rett linje i rommet. Kvadratiske flater. Sylinder- og kulekoordinater.
 • Vektorvaluerte funksjoner av flere variabler. Anvendelser av vektorderivasjon.
 • Parametrisering av skjæringskurver mellom to flater.
 • Differensialgeometri for kurver. Anvendelser i veidesign.

Modul 2

 • Dobbelintegral.
 • Uegentlige dobbelintegraler. Middelverdisetning.
 • Variabelskifte i dobbelintegraler.
 • Trippelintegral i kartesiske, sylinde- og kulekoordinater.
 • Anvendelser av multiple integral.

Modul 3

 • Vektorfelt. Konservative vektorfelt.
 • Kurveintegral av en scalar funksjon.
 • Kurveintegral av et vektorfelt, uavhengighet av veivalg.
 • Parametriserte flater og flateintegral.
 • Fluks av vektorfelt.

Modul 4

 • Divergens og kurl til et vektorfelt.
 • Greens teorem.
 • Divergensteorem.
 • Stokes teorem.
 • Anvendelser av vektoranalyse.

Det blir oppgaver knyttet til beregningsorientert verktøy, for eksempel MATLAB, Python eller tilsvarende.

Fysikk 2 -del

 • Fri og dempede svingninger
 • Tvungne svingninger og resonans
 • Numeriske løsningsmetoder
 • Fourieranalyse
 • Bølger
 • Lyd
 • Vannbølger og dispersjon

Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, funksjoner av flere variable og vektoranalyse. 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler. 
 • Kandidaten kan resonere matematikk 
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

Kandidaten har matematiske forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

 

Fysikk 2

Etter kurset skal studentene kunne:

 • gjenkjenne og bruke en matematisk svingeligning og bølgeligning og utlede disse ligningene for enkelte systemer, påpeke det begrensede gyldighetsområdet og kunne vise til svært ulike løsninger av identiske svingeligninger på grunn av ulike initial- og randbetingelser.
 • gjøre rede for hvordan flere bølger eller deler av bølger virker sammen.
 • beskrive og beregne hva som skjer når bølger går fra ett medium til et annet, og kunne gjøre rede for dispersjon og gruppe- og fasehastighet.
 • gjøre rede for fenomener vi kan observere i hverdagen som forklares som bølgefenomener, og kunne identifisere grunnleggende prinsipper, i våre forklaringer av til dels svært ulike fenomener.
 • bruke både analytisk matematikk og numeriske metoder ved beregninger knyttet til læringsmålene nevnt ovenfor. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform: forelesninger og regneøvelser.

Eksamen

Skriftlige innleveringer. Antall obligatoriske innleveringer oppgis ved studiestart.

Avsluttende skriftlig eksamen, tre timer (begge delemner Matematikk 3 og Fysikk 2  teller 50% hver i IGR1613).

Vurderingsuttrykk: A-E (A er best, F er "ikke bestått").

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Ett A4 ark (2 sider, maskin/ håndskrevet)
 • Godkjent kalkulator med tomt minne. Liste legges ut ved semesterstart.

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Matematikk 3 skriftlig Narvik 04.12.2017
Fysikk 2 skriftlig Narvik 11.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Pensum

Pensumlisten oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert h.lektor Arlene Therese Hall
uni.lekt. Per Ødegaard