høst 2017

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Atomoppbygging og bindingslære, støkiometri og konsentrasjonsbegreper, tilstander, blandbarhet og tilstandsforandringer, kolligative egenskaper, reaksjonsteknikk, syre, base, buffer og kjemisk likevekt, oksidasjon, reduksjon, elektrokjemi og termokjemi, grunnleggende laboratorieteknisk og analytisk arbeid med spesiell vekt på arbeid med skadelige stoffer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: •
 • gjøre rede for stoffers egenskaper ut fra plassering i periodiske system og bestemme type binding de danner med hverandre •
 • utføre støkiometriske beregninger
 • forklare en redoks prosess og balansere en redoksligning for å regne ut spenningen for ligningen ved ulike konsentrasjoner/temperaturer •
 • greie ut om ulike likevekter og regne ut kinetiske størrelser •
 • beregne pH i ulike syre/base og bufferløsninger og analysere kapasiteten til en buffer •
 • forklare og gjøre beregninger med gassloven •
 • verifisere en prosedyres sikkerhet ut fra HMS - instruks ved UiT

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiemappe, forelesninger, gruppeundervisning og intern laboratoriepraksis.

Eksamen

Det er to eksamener i emnet, en mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt en tre timers skriftlig eksamen som begge bedømmes med bokstavkarakterene A-F, der F er ikke-bestått. Begge eksamene teller likt og gir en samlet sluttkarakter.

Arbeidskrav:

 • Individuell skriftlig innlevering av fire arbeider på maksimalt 10 sider hver (studiemappe).
 • Besvarelse av fire sett oppgaver.
 • Godkjent intern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
Gruppe 1 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 2 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 3 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Seminar uni.lekt. Homayoun Amirnejad


Kontakt

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no