høst 2017

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi - 25 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret. 

Innhold

Laboratoriemedisin:

Kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser som gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer, endringer i kroppsvæskens sammensetning ved sykdom, bruk av analyseresultater til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling, medikament monitorering og toksikologi, etiske overveielser og dilemmaer knyttet til praksis, yrkesetiske retningslinjer.

Laboratorieteknologi:

Utvalgte analyseprinsipper og metoder. Manuell og automatisert analysering. Nukleærmedisinske undersøkelser. Kriterier for utvelgelser av analyser og vurdering av analysekvalitet. Metodeevaluering og metodetilpasning. Prøvetaking og prøvebehandling. Sikring av preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet. Kvalitetsutvikling og intern kontroll.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Laboratoriemedisin •

 • gjøre rede for kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser og prosesser som gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer •
 • gjøre rede for endringer i kroppsvæskenes sammensetning ved sykdom •
 • beskrive nytteverdien av analyseresultater og nukleærmedisinske undersøkelser som hjelpemiddel til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling •
 • gjøre rede for dynamikk, kinetikk og toksikologi for utvalgte medikamenter og hvordan disse monitorers

Laboratorieteknologi •

 • ivareta pasienten i prøvetakningssituasjonen på en etisk forsvarlig måte, og utføre venøs og kapillær prøvetakning slik at riktige prøver blir tatt og korrekt behandlet •
 • utføre medisinske biokjemiske analyser i ulike biologiske materialer, slik at preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet sikres •
 • forklare analyseprinsipp og begrunne valg av analyseprinsipp og metoder i medisinske biokjemiske laboratorier •
 • anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem (LIS) •
 • anvende og vedlikeholde fullautomatiserte instrumenter, vurdere analysekvaliteten og tilpasse ulike instrumenter og metoder til hverandre.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis. Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (5 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. 

Arbeidskrav:

 • Innlevering av fem individuelle skriftlige arbeider på maksimalt 15 sider (studiemappe). 
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første gang - se timeplan
Forelesning uni.lekt. Pia Marie Åhgren Sørum
øvinglær. Kristian Tverelv
øvinglær. Katrine Kaino
se timeplan

Felles lab hele klassen uni.lekt. Kirsti Hokland
f.lekt. Maria Sangvik
forsker Maria Averina
f.aman. Ann Iren Solli
øvinglær. Kristian Tverelv
Lab A øvinglær. Kristian Tverelv
øvinglær. Katrine Kaino
Lab B øvinglær. Kristian Tverelv
øvinglær. Katrine Kaino
Seminar øvinglær. Kristian Tverelv
øvinglær. Katrine Kaino
Klassens time øvinglær. Kristian Tverelv
Lab Pentra øvinglær. Kristian Tverelv