høst 2017

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Sist endret: 24.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag.

Innhold

Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet. Bruk av dataverktøy/programvare DAK. Prosjekt som arbeidsform, prosjektorganisering, rapportskriving. Etikk.

Det skal gjennomføres to prosjekter. Temaene er gitt under:  

Bachelor i Sikkerhet og miljø: 1. Måleteknikk 2. HMS

Bachelor i Prosess- og gassteknologi: 1. Måleteknikk 2. HMS

Bachelor i Automasjon: 1. Måleteknikk 2. Programmering av roboter.

Bachelor i Droneteknologi: 1. Måleteknikk 2. Programmering av roboter.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Kandidaten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • Kandidaten kan bruke teknisk tegning som kommunikasjons-hjelpemiddel.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kandidaten kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kandidaten har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - men enkelt forelesninger kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

En mappeeksamen bestående av 3 deler: 

1. Prosjekt 1: Rapport i gruppe (teller 30 %)

2. Prosjekt 2: Rapport i gruppe (teller 30 %)

3. En 3,5 timers skoleeksamen innenfor DAK (teller 40 %)

For å kunne delta på DAK-eksamen må 2 obligatoriske arbeider i denne delen være godkjent.

I prosjektene kan det kreves muntlig presentasjon.

Hvis en kandidat ikke er godkjent for eksamen i en av delene, må hele emnet tas på nytt.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG402 DAK (Data-assistert kontruksjon) 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Automasjon og Y-vei AU øvinglær. Leif Ludvik Hansen
Prosess/gass og Y-vei PG uni.lekt. Tor Schive
Sikkerhet og miljø f.aman. Abbas Barabadi
f.aman. Fuqing Yuan
Lab - DAK gruppe automasjon og Y-vei AU uni.lekt. Tor Schive
Lab - DAK gruppe nautikk uni.lekt. Tor Schive
Lab - DAK gruppe prosess- og gassteknologi uni.lekt. Tor Schive
Lab - DAK gruppe sikkerhet og miljø uni.lekt. Tor Schive
Øving - gruppe automasjon øvinglær. Leif Ludvik Hansen
Lab - Automasjon og Y-vei AU Gr. 1 øvinglær. Leif Ludvik Hansen
Lab - Automasjon og Y-vei AU Gr. 2 øvinglær. Leif Ludvik Hansen
Forelesning felles f.aman. Kåre Edvardsen
uni.lekt. Arne Ketil Gjengedal
und.leder Arne Ketil Eidsvik
uni.lekt. Tor Schive
uni.lekt. Alf Petter Rudi


Skip to main content