høst 2017

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag.

Innhold

Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet. Bruk av dataverktøy/programvare DAK. Prosjekt som arbeidsform, prosjektorganisering, rapportskriving. Etikk.

Det skal gjennomføres to prosjekter. Temaene er gitt under:  

Bachelor i Sikkerhet og miljø: 1. Måleteknikk 2. HMS

Bachelor i Prosess- og gassteknologi: 1. Måleteknikk 2. HMS

Bachelor i Automasjon: 1. Måleteknikk 2. Programmering av roboter.

Bachelor i Droneteknologi: 1. Måleteknikk 2. Programmering av roboter.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Kandidaten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • Kandidaten kan bruke teknisk tegning som kommunikasjons-hjelpemiddel.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kandidaten kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kandidaten har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - men enkelt forelesninger kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

En mappeeksamen bestående av 3 deler: 

1. Prosjekt 1: Rapport i gruppe (teller 30 %)

2. Prosjekt 2: Rapport i gruppe (teller 30 %)

3. En 3,5 timers skoleeksamen innenfor DAK (teller 40 %)

For å kunne delta på DAK-eksamen må 2 obligatoriske arbeider i denne delen være godkjent.

I prosjektene kan det kreves muntlig presentasjon.

Hvis en kandidat ikke er godkjent for eksamen i en av delene, må hele emnet tas på nytt.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet bokstavkarakter A-F.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 27.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PG402 DAK (Data-assistert kontruksjon) 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning øvinglær. Leif Ludvik Hansen
uni.lekt. Tor Schive
f.aman. Jinmei Lu
Lab - DAK gruppe automasjon uni.lekt. Tor Schive
Lab - DAK gruppe drone uni.lekt. Tor Schive
Lab - DAK gruppe prosessteknologi og sikkerhet/miljø uni.lekt. Tor Schive
Lab - Automasjon / Prosessteknologi, Y-vei øvinglær. Leif Ludvik Hansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
Lab - Drone / Sikkerhet/miljø øvinglær. Leif Ludvik Hansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
Prosessteknologi / sikkerhet/miljø sr.ing. Jim Asle Olsen
f.aman. Jinmei Lu
Automasjon uni.lekt. Bernt Inge Hansen
f.aman. Anne Mai Ersdal
Drone uni.lekt. Bernt Inge Hansen
f.aman. Anne Mai Ersdal
Forelesning Automasjon og Drone uni.lekt. Bernt Inge Hansen
f.aman. Anne Mai Ersdal


Skip to main content