høst 2017

FYS-1001 Mekanikk - 10 stp

Sist endret: 05.12.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA.

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet omfatter kinematikk og dynamikk av punktmasser; inertialsystemer og akselererte referansesystemer; krefter og pseudokrefter; konservering av impulsmoment, angulært moment og energi; stive legemers dynamikk; gravitasjon; to-legemeproblemet med anvendelse på planetbevegelser og Keplers lover; svingninger og bølgefysikk. Emnet omfatter anvendelser som for eksempel dagliglivets mekanikk, celest mekanikk, klimadynamikk og/eller fornybar energi.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1002 Kalkulus 2

Hva lærer du

Kunnskaper –- Studenten kan

 • forstå grunnleggende begreper i Galileis og Newtons mekanikk og formulere Newtons tre lover •
 • forstå hvordan pseudokrefter oppstår i akselererte og roterende referansesystemer og hvordan sentrifugalkrefter og Corioliskrefter manifesterer seg i naturen •
 • forstå begrepet mekanisk energi og skille mellom konservative krefter og friksjonskrefter
 • dekomponere bevegelsen av stive legemer i translatorisk bevegelse og rotasjon, og formulere de tilsvarende bevegelseslovene •
 • bruke Newtons gravitasjonslov til å etablere Keplers lover for planetbevegelser •
 • beskrive og forstå grunnleggende bølgefenomener som bølgebevegelse, harmoniske bølger, den generelle bølgeligninga, elaktiske bølger, trykkbølger i gasser, fasehastighet, gruppehastighet og dopplereffekt•
 • etablere og løse de andre ordens ordinære differensiallikningene for harmoniske, dempete og tvungne svingninger

Ferdigheter - Studenten kan

 • løse problemer i punktmekanikk som innebærer integrasjon og løsning av ordinære differensialligninger •
 • løse bevegelseslikningene for punktmasser i roterende referansesystemer og enkle geofysiske strømningsproblem der Corioliskrefter spiller en viktig rolle •
 • bruke energikonservering til å løse mekanikkproblem, og identifisere situasjoner med friksjonskrefter, der energikonservering ikke kan benyttes •
 • løse bevegelseslikningene for stive legemer for enkle situasjoner, innebefattet rullebevegelse •
 • løse bevegelseslikningene for enkle satellitt- og planetbaner •
 • analysere ulike problemstillinger innen bølgefysikk med matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning
 • løse bevegelseslikningene for enkle svingeproblem

Generell kompetanse - Studenten kan: •

 • erkjenne viktigheten av matematisk beskrivelse i fysikk •
 • erkjenne forskjellen mellom grunnleggende naturlov (falsifiserbar hypotese) og lover dedusert fra slike grunnleggende lover •
 • anvende innsikten i mekaniske konserveringslover til å forstå generaliseringen av disse lovene til elektromagnetisme og kvantemekanikk •
 • ha oppnådd et faglig modenhetsnivå til å gi seg i kast med videregående fysikkemner

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F. Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon. Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever inntil 2 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 30.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYS-111 Mekanikk 10 stp

Pensum

Informasjon kommer.
Undervisning Høst 2017
Forelesning f.aman. Stian Normann Anfinsen
Øvelser gruppe 1 vit.ass. Andreas Storvik Strauman
Øvelser gruppe 2 vit.ass. Olaf Lehn Tranås
MATLAB verksted vit.ass. Andreas Storvik Strauman
vit.ass. Daniel Johansen Trosten
Regnegruppe 1 vit.ass. Olaf Lehn Tranås
Regnegruppe 2 vit.ass. Andreas Storvik Strauman


Skip to main content