høst 2017

FYS-1001 Mekanikk - 10 stp

Sist endret: 01.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA.

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet omfatter kinematikk og dynamikk av punktmasser; inertialsystemer og akselererte referansesystemer; krefter og pseudokrefter; konservering av impulsmoment, angulært moment og energi; stive legemers dynamikk; gravitasjon; to-legemeproblemet med anvendelse på planetbevegelser og Keplers lover; svingninger og bølgefysikk. Emnet omfatter anvendelser som for eksempel dagliglivets mekanikk, celest mekanikk, klimadynamikk og/eller fornybar energi.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1002 Kalkulus 2

Hva lærer du

Kunnskaper –- Studenten kan

 • forstå grunnleggende begreper i Galileis og Newtons mekanikk og formulere Newtons tre lover •
 • forstå hvordan pseudokrefter oppstår i akselererte og roterende referansesystemer og hvordan sentrifugalkrefter og Corioliskrefter manifesterer seg i naturen •
 • forstå begrepet mekanisk energi og skille mellom konservative krefter og friksjonskrefter
 • dekomponere bevegelsen av stive legemer i translatorisk bevegelse og rotasjon, og formulere de tilsvarende bevegelseslovene •
 • bruke Newtons gravitasjonslov til å etablere Keplers lover for planetbevegelser •
 • beskrive og forstå grunnleggende bølgefenomener som bølgebevegelse, harmoniske bølger, den generelle bølgeligninga, elaktiske bølger, trykkbølger i gasser, fasehastighet, gruppehastighet og dopplereffekt•
 • etablere og løse de andre ordens ordinære differensiallikningene for harmoniske, dempete og tvungne svingninger

Ferdigheter - Studenten kan

 • løse problemer i punktmekanikk som innebærer integrasjon og løsning av ordinære differensialligninger •
 • løse bevegelseslikningene for punktmasser i roterende referansesystemer og enkle geofysiske strømningsproblem der Corioliskrefter spiller en viktig rolle •
 • bruke energikonservering til å løse mekanikkproblem, og identifisere situasjoner med friksjonskrefter, der energikonservering ikke kan benyttes •
 • løse bevegelseslikningene for stive legemer for enkle situasjoner, innebefattet rullebevegelse •
 • løse bevegelseslikningene for enkle satellitt- og planetbaner •
 • analysere ulike problemstillinger innen bølgefysikk med matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning
 • løse bevegelseslikningene for enkle svingeproblem

Generell kompetanse - Studenten kan: •

 • erkjenne viktigheten av matematisk beskrivelse i fysikk •
 • erkjenne forskjellen mellom grunnleggende naturlov (falsifiserbar hypotese) og lover dedusert fra slike grunnleggende lover •
 • anvende innsikten i mekaniske konserveringslover til å forstå generaliseringen av disse lovene til elektromagnetisme og kvantemekanikk •
 • ha oppnådd et faglig modenhetsnivå til å gi seg i kast med videregående fysikkemner

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F. Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon. Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever inntil 2 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 30.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYS-111 Mekanikk 10 stp

Pensum

Informasjon kommer.