Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2017

MBI-3102 Immunhematologi og transfusjonsmedisin - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer også godt som et enkeltemne i spesialistgodkjenning av bioingeniører.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i bioingeniørfag.

Emnet er plassbegrenset til 20 studenter. Deretter rangeres enkeltemnesøkere etter § 15 i Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

Søk via Lokalt opptak. Søknadskode er 9371.

Innhold

Viktige blodtypesystemer, antigen og antistoffer av klinisk og praktisk betydning. Ulike analysemetoder og teknikker for utredning. Aferese teknikker for stamceller, plasma, trombocytter. Stamcelletransplantasjon. Trombocyttfunksjonstest, Tromboelastografi (TEF) Trombocyttimmunologi. Etikk. Kvalitetssikring i transfusjonstjenesten.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • Redegjøre for de viktigste blodtypesystemers genetikk, kjemiske struktur og deres kliniske betydning
  • Forklare og anvende ulike metoder og teknikker for å utrede pasienter med multiple antistoff
  • Beskrive, forklare og diskutere problemstillinger og eventuelle løsninger innen fagområdet
  • Beskrive metoder for påvisning av trombocyttantigener og trombocyttantistoffer.
  • Redegjøre for kvalitetskontroller innen pre-analytiske, analytiske og post-analytiske faktorer for analyser innen fagområdet
  • Forklare anvendelse av ulike aferese teknikker

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er lagt opp som et nettbasert emne, med en obligatorisk samling i Tromsø i begynnelsen av emnet. Deretter vil undervisningen foregå på Fronter med forelesninger og arbeidskrav som leveres til veiledning/godkjenning.

Eksamen

Arbeidskrav: Det er to arbeidskrav som begge må være godkjent før oppmelding til eksamen.

  • Arbeidskrav 1: Utarbeide et foredrag med bruk av power point, (tidsramme 20 min.) Selvvalgt problemstilling. Leveres til veiledning i Fronter. Holdes på egen arbeidsplass. Godkjennes ved dokumentasjon fra overordnet bioingeniør på egen arbeidsplass.
  • Arbeidskrav 2: Skriftlig oppgave, 5 sider. Tema er et selvvalgt, men rammen er læringsutbytte for emnet, veiledning utarbeides før oppstart. Skrives etter IMMRAD. Leveres til veiledning i Fronter.

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. Hjemmeeksamen består av et skriftlig arbeid, og skriftlig besvarelse på spørsmål fra hele pensum. Leveres elektronisk.

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 11.12.2017 utlevering_ 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum vil annonseres ved emnestart.