høst 2017

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Sist endret: 24.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Ferdighetsbyggende, overveiende praktisk.

Kan tas av enkeltemnestudenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

Beregningsorienter programmering

Det er to moduler. Modul 1 utgjør 3 studiepoeng og Modul 2 utgjør 2 studiepoeng.

 • Modul 1: Programmering i MATLAB
  • Grunnleggende innføring i MATLAB
  • Hva er programmering, utvikling av programvare
  • Script og funksjoner
  • Valg og løkker
 • Modul 2: Microsoft Excel
  • Funksjoner og formler
  • Data, tabeller og grafer
  • Beregninger

Statistikk

Sannsynlighetsbegrepet

 • Kombinatorikk
 • Mengdelære
 • Stokastiske variable

Deskriptiv Statistikk

 • Sentralmål (gjennomsnitt, median, typetall etc.)
 • Visuell fremstilling med histogram
 • Stokastiske modeller og fordelinger
 • Kontinuerlige fordelinger: Normal, Eksponential, kji-kvadrat og Student-t
 • Diskrete fordelinger: Binomisk, Hypergeometrisk, Poisson

Statistisk analyse

 • Estimatorer og Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Korrelasjon og lineær regresjonsanalyse
 • Kji-kvadrat test

Hva lærer du

Emnet har to deler, "Beregningsorientert programmering" og "Statistikk".

Beregningsorientert programmering

Denne del skal gi forståelse forgrunnleggende programmering og verktøy til analyse.

Kunnskap

Kandidaten kan

 • beskrive regneark og numeriske beregningsprogramvare ala MATLAB som verktøy, disses anvendelser og begrensinger benyttet til beregninger og presentasjon av funksjoner og data
 • gjøre rede for hvordan regneark benyttes til databaseformål med filtrering og presentasjon av store datamengder
 • gjenkjenne og gjøre rede for grunnleggende programmeringsteknikk og datastrukturer
 • gjenkjenne og forklare bruken av variabler, operasjoner og funksjoner

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende grunnleggende teknikker innen praktisk programmering
 • anvende regneark for statistikk og for andre ingeniørmessige anvendelser
 • beskrive et matematisk problem i et programmeringsspråk
 • bruke programmeringsspråk for å lage program til matematiske og tekniske anvendelser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i grunnleggende programvareutvikling for å anvende dette til å løse enkle ingeniørmessige problemer
 • kan relatere programmeringskunnskap til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap

Statistikk

Denne delen skal bidra til å utvikle forståelse for hvordan data kan samles inn, bearbeides, tolkes, analyseres for å gi bedre grunnlag for beslutninger der usikkerhet er en sentral faktor.

Kunnskap

Kandidaten har

 • Kunnskap til å redegjøre for begrepet sannsynlighet og teknikker knyttet til beregning av sannsynlighet (mengdelære, kombinatorikk).
 • Grunnleggende kunnskap om deskriptive metoder og fordelinger (sentrale fordelinger, sentralmål, forventning og varians).
 • Grunnleggende forståelse av hvordan sannsynlighetsbegrepet og deskriptive metoder kan kombineres til statistisk analyse (estimering, hypotesetester og regresjon).

Ferdigheter

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Anvende grunnleggende teknikker for sannsynlighetsberegning.
 • Fremstille data visuelt slik at relevant informasjon kommer fram.
 • Kombinere kunnskap om sannsynlighet og modeller til å utvikle beslutningsgrunnlag i situasjoner med usikkerhet.
 • Benytte bergeningstekniske metoder i forbindelse med statistiske metoder under dataanalyse.

Generellkompetanse

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

 • Forstå hvordan teoretiske matematiske modeller anvendes i praksis.
 • Være bevisst hvilke begrensinger og muligheter som ligger i teknisk statistisk databehandling.
 • Relatere statistikk og statistisk modellering til ingeniørfaglig problemløsing og bevisste etiske beslutninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Beregningsorientert programmering

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Statistikk

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring)

Eksamen

Arbeidskrav

Beregningsorientert programmering

2 obligatoriske øvinger må vær godkjent

Statistikk

To av tre innleveringer må være godkjent før det gis anledning til å ta eksamen

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS), Bokstavkarkater.

Beregningsorientert programmering (50%)

2 karaktergivende digitale flervalgstester (e-test) under tilsyn; hjelpemidler opplyses spesifikt for hver test. Ved manglende vurdering på en av 2 e-tester må begge tester tas pånytt i neste kontinuasjonsperiode. Vurderingen vektes i forhold til vekttall med 3/5 på Modul 1 og 2/5 på modul 2.

Bokstavkarakter.

Statistikk (50%)

3 timers skriftlig eksamen

Godkjente hjelpemidler:

 •             Godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
 •              Ett håndskrevet A4 ark med egne notater

Bokstavkarakter.

Både vurdering fra Beregningsorientert programmering og Statistikk må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Kontinuasjons­eksamen

Ved stryk i deler er det tilstrekkelig med kontinuasjon i deler med stryk. Tidspunkt for kontinuasjon følger eksamensforskriftene og publiseres særskilt.

Dato for eksamen

Statistikk - Narvik 30.11.2017;Statistikk - Alta 30.11.2017;Statistikk - Nettstudenter 30.11.2017;Statistikk - Mo i Rana 30.11.2017;Statistikk - Bodø 30.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1514 Grunnleggende data 5 stp
IGR1516 Statistikk 5 stp
ØAD1009-001 Grunnleggende statistikk og samfunnsvitenskapelig metode - del 1 5 stp
TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 10 stp
ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk 5 stp

Pensum

Forbehold om endring.

Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning av Arild Wikan og Ørjan Kristensen,

MATLAB: Moduler publisert på LMS

Excel: Moduler publisert på LMS

Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Narvik uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
uni.lekt. Knut Ivar Foshaug
uni.lekt. Arild Steen
Bodø uni.lekt. Marthe Måløy
øvinglær. Irina Vladimirovna Vinogradova


Skip to main content