høst 2017

EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert - 10 stp

Sist endret: 01.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.

Innhold

Emnet består av to hovedområder.

Det ene gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det andre tar for seg sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. I tillegg inngår et obligatorisk kurs med eget pensum, i informasjonskompetanse i regi av universitetsbiblioteket.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Oversikt over hovedproblemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen omkring humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kunnskaper om humanioras og samfunnsfagenes historie og tenkemåter.

Ferdigheter

 • Kan anvende den tilegnede metodiske og vitenskapsteoretiske kompetansen i videre studier.
 • Kan reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter av vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

 • Studentene kan:
  • Forholde seg til hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kan delta i en akademisk diskusjon om hovedutfordringer for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kan uttrykke seg på en akademisk måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene har som formål å gi oversiktskunnskap. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over spørsmål som blir behandlet i forelesningene og i læreboka.

Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og krever selvstendighet. Studentene besvarer ukentlig et oppgavesett med arbeidsoppgaver som blir vurdert og kommentert av veileder.

Eksamen

Arbeidskrav:

Minst 8 av de 11 ukentelige besvarelsene, deriblandt kurset i informasjonskompetanse, må være levert og godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i kurset. Besvarelsene vil bli godkjent dersom de oppfyller de faglige minimumskravene.

Karaktergivende eksamen:

Eksamen består av en skriftlig 5-timers digital hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 07.12.2017 utlevering_ 07.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

EXF-0711 Examen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag - desentralisert 10 stp
EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp
EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp

Pensum

400-500 sider. Utfyllende undervisningsplan og pensumoversikt finnes i kursets orienteringshefte.
Undervisning Høst 2017
Nettbasert Seminar f.aman. Bård Arve Berg
EXF-1 Campus nettbasert f.aman. Bård Arve Berg
uni.lekt. Erlend Mørreaunet Dons
EXF-2 Campus nettbasert f.aman. Bård Arve Berg
uni.lekt. Erlend Mørreaunet Dons
EXF-3 Campus nettbasert f.aman. Jonas Jakobsen
uni.lekt. Erlend Mørreaunet Dons
EXF-4Campus nettbasert f.aman. Jon Øyvind Stokke
uni.lekt. Erlend Mørreaunet Dons
EXF-5 Campus nettbasert f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
uni.lekt. Erlend Mørreaunet Dons
Eksamen 5 timers Digital eksamen: 07.des. 2017. kl. 09.00-14.00