høst 2017

BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.  

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø, Miljøledelse og forurensningsbiologi, samt masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om at studentene har forkunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitets nivå. Forkunnskaper innen kjemi og matematikk er også en fordel.

Innhold

Det gis innføring i studiedesigner for innsamling av data fra 1) observasjonelle feltstudier av biologiske systemer fra individer til økosystemer (fra survey til kvasieksperimentelle design), og 2) prinsipper for rasjonell design av eksperimenter i lab og i felt (randomisering, blokking, replikasjon). Prinsipper for analyse av biologiske data (estimering av relevante parametre, hypotesetesting, modellseleksjon) defineres ved hjelp av lineære statistiske modeller. Kurset fokuserer på biologisk tolkning av statistiske analyser og vil bruke i stor grad eksampler fra nordlige systemer.

Hva lærer du

Kursets overordnede mål er å gi en grunnleggende innsikt i metoder for å belyse biologiske problemstillinger gjennom empiriske studier, slik at studentene skal være rustet til å ta fatt på bachelor- og mastergradsoppgaver. Kurset har til hensikt å vise sammenhengen mellom biologisk teori, studiedesign og dataanalyse. Det fokuseres også på å gi studentene en innføring i rasjonell presentasjon av analyseresultater

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset skal omfatte 30 t forelesninger, 30 t dataøvelser ved hjelp av en anvendelig programpakke og en hjemmeoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. Arbeidskrav: Hjemmeoppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumliste vil bli lagt ut på Classfronter.
Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: Informasjon kommer
Forelesninger prof. Nigel Gilles Yoccoz
Dataøvelser gr. 1 (B-BIOMED og B-BIOTEK) prof. Nigel Gilles Yoccoz
Dataøvelser gr. 2 (B-BIO, M-FISK og Lektor) prof. Nigel Gilles Yoccoz


Skip to main content