høst 2017

MBI-2011 Molekylær cellebiologi 1 - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet tilbys som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2)

Anbefalt forkunnskap: Fullført 1 år av bachelorprogram i biomedisin eller kunnskap på nivå med MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk og KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi.

Søknadskode: 9336 (enkeltemner realfag)

Innhold

Emnet skal gi en innføring i funksjoner, prosesser og den genomiske strukturen til ei eukaryot celle på det molekylære nivå, samt en innføring i cellens indre organisering. Dette vil bli gjort gjennom teoretisk læring, oppgaveløsing, laboratoriekurs og skriving av laboratoriejournal.

Tema det skal undervises i:

Diversitet, evolusjon, struktur og mobilitet til det eukaryote genom, regulering av proteinuttrykk på alle nivå fra transkripsjon til translasjon, oppbygging og funksjon av membranstrukturer, transport over membraner, organisering og funksjon av intracellulære rom, intracellulær trafikk av vesikler, og cellekommunikasjon.

Emnet vil også gi en innføring i moderne molekylærbiologiske metoder og ¿cell imaging¿ ved forelesninger og laboratoriekurs.

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • Beskrive oppbygning og struktur av eukaryote genom og gi eksempler på utvikling av gen og genfamilier i evolusjonen, samt beskrive oppbygning og funksjon til mobile genetiske elementer, og forklare prinsippene for homolog rekombinasjon og dets rolle i DNA reparasjon og genetisk diversitet.
  • Beskrive struktur og funksjon av kromosomale og regulatoriske elementer, gen regulatoriske proteiner og proteinkomplekser som er involvert i regulering av genekspresjon, samt gi konkrete eksempler på regulering av genregulatoriske proteiner og kunne forklare begreper og prinsipper bak epigenetisk nedarving og imprinting
  • Beskrive oppbygging og egenskaper ved cellemembranen og prinsipper for membrantransport, samt gjøre rede for oppbygging og funksjon av intracellulære kompartment, mekanismer for proteinsortering i cellen og intracellulær vesikkeltrafikk
  • Beskrive generelle prinsipper for cellekommunikasjon, og kunne gi konkrete eksempler på signaleringsveier fra celleoverflaten til endelige målmolekyler innenfor alle hovedklasser av reseptormediert signalering.
  • Tolke og presentere eksperimentelle data skriftlig, samt kunne gi eksempler på anvendelse av eksperimentelle teknikker for å løse konkrete problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (28 timer), gruppeundervisning (14 timer), laboratorieundervisning (18 timer) .

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen (5 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratoriekurs må være gjennomført.
  • Deltakelse på laboratoriekurset og godkjent laboratoriejournal er obligatorisk. Journalen må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 30.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MBI-2003 Molekylær cellebiologi og genomikk 7 stp
MBI-2009 Cellebiologi 3 stp

Pensum

Anbefalt lærebok:

Alberts et al "Molecular biology of the cell", 6th edition, Garland Science. Kapittel 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Undervisning Høst 2017
Første gang: se timeplan for informasjon Første oppmøte er obligatorisk. Mer informasjon vil bli gitt på første fremmøte.
Forelesning f.aman. Maria Perander
prof. II Kristin Hegstad
prof. Steinar Daae Johansen
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.aman. Steingrim Svenning
Gruppe A f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
stip. Yakubu Princely Abudu
stip. Katrine Stange Overå
stip. Juncal Garcia Garcia
Gruppe B stip. Yakubu Princely Abudu
stip. Katrine Stange Overå
stip. Juncal Garcia Garcia
Labgruppe 1 f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
overing. Aud Karin Øvervatn
stip. Birendra Kumar Shrestha
Gruppearbeid f.aman. Maria Perander
prof. Steinar Daae Johansen
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.aman. Steingrim Svenning
Seminar f.aman. Maria Perander
prof. II Kristin Hegstad
prof. Steinar Daae Johansen
prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Eva Synnøve Sjøttem
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.aman. Steingrim Svenning


Kontakt

Eva-Sjøttem.jpg-Bredde-180px-

Eva Sjøttem


Telefon: +4777646425 eva.sjottem@uit.no

Skip to main content