høst 2017

FRA-1021 Fransk språk III: Grammatikk med praktisk fransk - 10 stp

Fransk er besluttet lagt ned, og siste undervisningssemester for emner i fransk er høsten 2017.  Det vil ikke være mulig å ta emner i fransk påfølgende semestre.

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i studieretning fransk på bachelornivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Undervisningen i grammatikk tilsvarer 2/3 av kursets omfang og har fokus på sentrale problemstillinger innen nominal- og verbalsyntaks, herunder bl.a. adjektivplassering, tempus og modus. Det er jevn fordeling mellom teori og praktiske øvelser. Undervisningen i praktisk fransk tilsvarer ca. 1/3 av emnets omfang og oppøves gjennom forskjellige aktiviteter som resymeskriving, diktater, muntlige innlegg og konversasjon.  

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til fransk nominal- og verbalsyntask, bl.a- adjektivplassering, tempus og modus
  • utvidet ordforåd og kunnskaper om forskjellige muntlige og skriftlige uttrykksmåter.

Ferdigheter

Studenten har:

  • god evne til å skrive og snakke et grammatisk korrekt fransk
  • evne til å analysere og forklare grammatiske strukturer i fransk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskravene må være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen:

  • Grammatikk: Et skriftlig hjemmearbeid.
  • Praktisk fransk: Et resymé på en side og et muntlig innlegg på fransk (ca. 15 minutter om et tema som blir nærmere bestemt på kurset.

Eksamen består av:

  • Grammatikk: En 6 timers skoleeksamen.
  • Praktisk fransk: En muntlig prøve på inntil 25 minutter i form av en samtale med utgangspunkt i en utlevert tekst.

Eksamensspråk er fransk. Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Ordboka Le Petit Robert.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F er stryk. Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig 14.12.2017
Skriftlig eksamen 06.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Hans Petter Helland, 2006, Ny fransk grammatikk : morfologi, syntaks og semantikk, Universitetsforlaget, Oslo, ISBN: 978-82-150-0115-9:

- Kapittel 2: Syntaktiske grunnbegreper og prinsipper (s. 29-57).

- Kapittel 3: Verbmorfologi (s. 58-90).

- Kapittel 4: Tempus og modus (s. 91-137).

- Kapittel 6: Adjektiv (s. 176-194).

- Kapittel 7: Preposisjoner (s. 195-219).

- Kapittel 9: Komplekse setninger (s. 285-314).

- Kapittel 11: Adverbialer (s. 355-376).

198 sider

Pensumlitteraturen er å få kjøpt i Akademisk Kvarter, og kan lånes på biblioteket.Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no

Aboubakar-Ouattra.jpg

Ouattara, Aboubakar


Førsteamanuensis fransk språkvitenskap
Telefon: +4777646315 aboubakar.ouattara@uit.no