høst 2017

IGR1600 Matematikk 1 - 10 stp

Sist endret: 03.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Anbefalte forkunnskaper 

Matematikk forkurs , R2 fra videregående eller tilsvarende.

Innhold

Modul 1

 • Vektorer i rommet. Skalarprodukt, vektorprodukt og skalar-trippelprodukt
 • Komplekse tall.

Modul 2

 • Funksjoner av en variabel.
 • Grafer.
 • Grenseverdier og kontinuitet.
 • Derivasjon.
 • Lineær approksimasjon.
 • Anvendelser av derivasjon.

Modul 3

 • Integrasjon, antiderivert.
 • Bestemt integrasjon. Analysens fundamentalteorem.
 • Integrasjonsteknikker.
 • Anvendelser av integrasjon.

Modul 4

 • Første orden differensiallikninger.
 • Andre ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Modul 5

 • Funksjoner av flere variable.
 • Partiell derivasjon, kjerneregelen, lineær approksimasjon.
 • Gradient og retningsderivert.
 • Ekstremalverdier.
 • Lagranges multiplikatormetode.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonere matematikk
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

Kandidaten har matematiske forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform: forelesninger og regneøvelser.

Det blir oppgaver knyttet til beregningsorientert verktøy, for eksempel MATLAB, Python eller tilsvarende

Eksamen

Arbeidskrav

Skriftlige innleveringer. Antall obligatoriske innleveringer oppgis ved studiestart.

Eksamen og vurdering 

Avsluttende skriftlig eksamen, fem timer.

Vurdering: A-F (der A- best, F er "ikke bestått").

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Ett A4 ark (2 sider, maskin/ håndskrevet)
 • Godkjent kalkulator med tomt minne. Liste legges ut ved semesterstart.

Kontinasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Skriftlig klasse Alta 12.12.2017
Skriftlig klasse Narvik og nettstudenter 12.12.2017
Skriftlig klasse Mo i Rana 12.12.2017
Skriftlig klasse Bodø
12.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MAT-1150 Matematikk 1 10 stp

Pensum

Pensumlisten oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Undervisningsted forelesning (velg sted) uni.lekt. Per Ødegaard
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Per Ødegaard