høst 2017

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorik i studieretning russisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Forkunnskapskrav: RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster av middels vanskegrad og forelesninger/øvelser i grammatikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for ulike tekstgenre
 • utvidet ordforråd relatert til ulike genre og situasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive tekster på russisk
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk
 • lese sakprosa og skjønnlitteratur på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i St. Petersburg (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • 70 % av grammatikkøvelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • I forbindelse med tekstarbeidet skriver hver student et kort essay (150-200 ord). Første utkast leveres i 4. undervisningsuke, endelig versjon i 7. undervisningsuke. I 8. undervisningsuke holder hver student en fem minutters muntlig presentasjon for klassen basert på essayet.

Eksamen består av:

 • En skriftlig prøve på 3 timer som omfatter oversettelse av pensumtekst til norsk og spørsmål om grammatikk i tilknytning til teksten.

I vurderingen teller oversettelse 30 % og grammatikk 70 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum

Grammatikk

Bach Nielsen, Erik (2003) Grammatika: russisk grammatik. København: Gyldendal. Denne boken kan du kjøpe på Akademisk kvarter, og den er også tilgjengelig på universitetsbiblioteket. Følgende deler er pensum:

 • Ubestemte/nektende pronomen og adverb (s. 122-128)
 • Tallord (s. 134-151)
 • Adjektivenes kortformer (s. 86-93)
 • Partisipp og gerundium (s. 315-329)
 • Passiv (s. 306-315)
 • Den enkle setning (s. 75-77, 293-301)
 • Den komplekse setning (s. 301-306, 340-351)

Kompendium: Små ord. (8 sider) Dette finner du på Fronter.

Tekstarbeid

 • L. N. Tolstoj: «Posle bala»
 • I. A. Bunin: «V Pari¿e»
 • S. D. Dovlatov: «Kurtka Fernanda Le¿e»

Korte artikler fra russisk presse som angitt i planen ovenfor.

De skjønnlitterære tekstene og artiklene finner du på Fronter.

 

 

 

 Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no

Tore Nesset

Nesset, Tore


Professor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777645633 tore.nesset@uit.no