høst 2017

BIOIN-104 Molekylærbiologi - 14 stp

Sist endret: 27.02.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og  avsluttes med eksamen i før jul.

Innhold

Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk, molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske sykdommer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • • forklare det kromosomale og molekylære grunnlaget for cellulær produksjon av proteiner
  • gjøre rede for hvordan eventuelle mutasjoner nedarves, hvordan disse kan føre til sykdom, og hvordan ulike polymorfismer kan brukes som genetisk markør i diagnostikk
  • oppsummere grunnleggende tema innen funksjonell genomikk og proteomikk
  • gi eksempler på og beskrive ulike typer av gentesting, genterapi og kloning.
  • forklare hvordan sentrale molekylærbiologiske laboratoriemetoder anvendes i diagnostikk og utvikling av behandlingsmetoder
  • gi eksempler på og drøfte etiske problemstillinger i forhold til genetiske sykdommer.
  • forklare prinsippene for og anvende sentrale metoder i molekylærbiologi, som for eksempel ekstraksjon av nukleinsyrer, PCR, elektroforese og DNA sekvensering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Laboratorierapport og prosjektarbeid (skriftlig oppgave 10 sider, som må presenteres muntlig på et seminar).
  • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 18.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: se timeplan.
Forelesning f.aman. Mona Nystad
øvinglær. Monica Oddveig Ingebrigtsen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Kirstin Janssen
Første gang: se timeplan.uit.no

Seminar f.aman. Mona Nystad
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe A (velg gr A på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe B (velg gr B på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik


Kontakt
Sangvik-Maria-Face.jpg

Maria Sangvik


Telefon: +4777660636 maria.sangvik@uit.no

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no