høst 2017

BIOIN-104 Molekylærbiologi - 14 stp

Sist endret: 14.11.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og  avsluttes med eksamen i før jul.

Innhold

Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk, molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske sykdommer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • • forklare det kromosomale og molekylære grunnlaget for cellulær produksjon av proteiner
  • gjøre rede for hvordan eventuelle mutasjoner nedarves, hvordan disse kan føre til sykdom, og hvordan ulike polymorfismer kan brukes som genetisk markør i diagnostikk
  • oppsummere grunnleggende tema innen funksjonell genomikk og proteomikk
  • gi eksempler på og beskrive ulike typer av gentesting, genterapi og kloning.
  • forklare hvordan sentrale molekylærbiologiske laboratoriemetoder anvendes i diagnostikk og utvikling av behandlingsmetoder
  • gi eksempler på og drøfte etiske problemstillinger i forhold til genetiske sykdommer.
  • forklare prinsippene for og anvende sentrale metoder i molekylærbiologi, som for eksempel ekstraksjon av nukleinsyrer, PCR, elektroforese og DNA sekvensering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

  • Laboratorierapport og prosjektarbeid (skriftlig oppgave 10 sider, som må presenteres muntlig på et seminar).
  • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
  • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 18.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Første oppmøte: se timeplan.
Forelesning f.aman. Mona Nystad
øvinglær. Monica Oddveig Ingebrigtsen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Kirstin Janssen
Første gang: se timeplan.uit.no

Seminar f.aman. Mona Nystad
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe A (velg gr A på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik
Lab gruppe B (velg gr B på BIOIN-105 og BIOIN-107) f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
f.lekt. Maria Sangvik


Skip to main content