høst 2017

FRA-1211 Fransk kulturkunnskap I: Civilisation - 10 stp

Fransk er besluttet lagt ned, og siste undervisningssemester for emner i fransk er høsten 2017.  Det vil ikke være mulig å ta emner i fransk påfølgende semestre.

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II (tidligere C- og B-språk) fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - Enkeltemner

Innhold

Emnet gir ei innføring i fransk historie, geografi og mentalitet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om karakteristiske trekk ved fransk kultur
 • kjennskap til noen sentrale punkter i fransk historie og geografi
 • innblikk i noen viktige sider ved det franske samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for noen sentrale tema innenfor fransk kultur
 • gjøre rede for noen sentrale tema i fransk historie og geografi
 • sammenligne det franske og det norske samfunnet og forklare de forskjellene man finner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrave må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på fransk (10 - 15 minutter) over oppgitt emne som studentene har seks uker på å forberede. .  

Eksamen består av:

 • En 6 timers skoleeksamen. Oppgavene skal besvares på fransk.

Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Le Petit Robert.  

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-102 Fransk kulturkunnskap 10 stp

Pensum

Pensum for FRA-1211 Fransk kulturkunnskap høsten 2017 vil være følgende:

 

 • G. Bourel, M. Chevallier, A. Guillausseau, G. Joubert: Chronologie de l'histoire de France des origines à nos jours, Paris: Hatier 2016, coll. Bescherelle
 • France, portrait social, Paris: INSEE 2016 (lastes ned fra https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492313 )  
 • Gérard Labrune: La géographie de la France, Paris: Nathan 2014

Det vil også bli delt ut artikler fra fransk presse for enkelte tema.Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no