høst 2017

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er delt i to deler;

  • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
  • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Vi skal lære mer om algoritmene og metodene som blir behandlet i matematikk 1 for ingeniører og i statistikkdelen av dette kurset.

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

  • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
  • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsning matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder.
  • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
  • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem. Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Statistikk: 2 timer forelesninger og 1 øvingstime i uka.

Beregningsorientert programmering: 1 time forelesning og 2 øvingstimer i uka.

Totalt timetall: 36 timer forelesing og 36 timer øving.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vil omhandle pensum både i statistikk og beregningsorientert programmering fordelt som 75 % statistikk og 25 % beregningsorientert programmering. Begge deler må bestås.

Det gis én samlet bokstavkarakter A- F.

4 øvinger i Beregningsorientert programmering og 2 øvinger i Statistikk må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått skriftlig eksamen eller har gyldig fravær fra denne ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2017
Forelesninger f.aman. Ida Friestad Pedersen
uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Drone, Prosessteknologi gr. 2 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Nautikk, Sikkerhet og miljø gr. 3 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Sindre Hellan
Drone gr. 2 uni.lekt. Sindre Hellan
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi gr. 3 f.aman. Ida Friestad Pedersen
Ekstragruppe Statistikk f.aman. Ida Friestad Pedersen


Skip to main content