høst 2017

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Sist endret: 05.12.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er delt i to deler;

  • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
  • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Vi skal lære mer om algoritmene og metodene som blir behandlet i matematikk 1 for ingeniører og i statistikkdelen av dette kurset.

Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

  • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
  • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsning matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder.
  • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
  • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem. Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Statistikk: 2 timer forelesninger og 1 øvingstime i uka.

Beregningsorientert programmering: 1 time forelesning og 2 øvingstimer i uka.

Totalt timetall: 36 timer forelesing og 36 timer øving.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vil omhandle pensum både i statistikk og beregningsorientert programmering fordelt som 75 % statistikk og 25 % beregningsorientert programmering. Begge deler må bestås.

Det gis én samlet bokstavkarakter A- F.

4 øvinger i Beregningsorientert programmering og 2 øvinger i Statistikk må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått skriftlig eksamen eller har gyldig fravær fra denne ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2017
Forelesninger f.aman. Ida Friestad Pedersen
uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Drone, Prosessteknologi gr. 2 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Nautikk, Sikkerhet og miljø gr. 3 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Sindre Hellan
Drone gr. 2 uni.lekt. Sindre Hellan
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi gr. 3 f.aman. Ida Friestad Pedersen
Ekstragruppe Statistikk f.aman. Ida Friestad Pedersen


Skip to main content