vår 2017

ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk - 10 stp

Sist endret: 22.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 5198 - enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

- Fjellboring - Sprengningsteknikk; sprengstoffer, tennmidler, pallsprengning, kontursprengning, grøftesprengning, undervannssprengning - Tunneldriving, sikringsarbeider i tunnel; bolting og sprøytebetong - Rystelser fra sprengning, beregning av rystelser - Arbeidsmiljø; Offentlige lover og forskrifter vedrørende anleggsdrift - Maskiner og driftsmåter; grave- og lastemaskiner, transport, kapasiteter. - Drift av massetak og knuseproduksjon - Fjellhaller og kraftverkstunneler. 

Forskalings-, armerings- og betongarbeider. Byggeplassproduksjon. Hovedprinsipp for bygging av bruer, kaier og moloer.

Hva lærer du

1) Kunnskaper
Faget gir grunnleggende innføring i hovedemnene innen anleggsdrift og byggeteknikk med hovedvekt på fjellsprengning over (tomter og fjelltak), under bakken (tunneler og haller) og grunnleggende byggeteknikk og produksjon på byggeplasser. Forskalings-, armerings- og betongutførelse på byggeplass.

2) Ferdigheter
Utarbeide sprengningsplaner og planer for betongarbeider på bygge- og anleggsplasser.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

10 obligatoriske øvinger godkjent, seinest 3 uker før eksamen.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i faget. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt på eksamen.  Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Narvik 24.05.2017
Nettstudier 24.05.2017
Skriftlig eksamen Mo i Rana 24.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Statens vegvesen handbøker "Fjellbolting" og "Steinmaterialer"

- Orica Norway; "Produktkatalog"

- Forelesningsnotater/-kompendier og øvinger som ligger på it´s-learning.

Støttelitteratur

Steensgaard: Anleggsdrift og fjellarbeid. (Universitetsforlaget)

Handbok for utfører av bergsprengningsarbeid (2014) Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Tung bergsikring i undergrunnsanlegg, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, håndbok nr.05

Betong Regelverk, teknologi og utførelse (2015), Byggenæringens forlag

«Betongarbeid» (2014), Byggenæringens forlag

«Handbok (nr 07) for bestiller av bergsprengningsarbeid (2012) Norsk Forening for Fjellsprengningstek.

Modern bergsprengningsteknik (2007), Stig O. Olofsson

Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen (nettside), Dyno Nobel/Orica Mining Services

Anleggsboka (2015), Byggesaken

Produksjon (2010), Byggenæringens forlag

Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert f.lekt. Tor Konrad Kildal