vår 2017

ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi - 20 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på integrert mastergradsprogram i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår

Innhold

Emnet danner grunnlag for odontologisk klinikk og skal formidle detaljkunnskaper om normal struktur, funksjon og utvikling av det kraniofaciale kompleks, med særlig vekt på tyggeorganet, munnhulen samt tennene og deres støttevev. Hovedvekt vil bli lagt på anatomi og oral fysiologi, men også embryologiske, genetiske og radiologiske aspekter vil bli berørt

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha ervervet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de kan:

- beskrive dannelse og struktur av tannvevene og gjenkjenne histologiske bilder av dem.

- beskrive og gjenkjenne histologisk bilde av tannens støtte- og opphengningsapparat.

- beskrive tennenes morfologi samt tannfelling og tannfrembrudd.

- identifisere/bestemme tann-nummer til ekstraherte tenner.

- modellere tenner i voks.

- beherske enkle bor-øvelser.

- gjøre rede for munnslimhinnens oppbygning i forskjellige deler av munnhulen og gjenkjenne histologiske og kliniske bilder av den.

- beskrive spyttkjertlenes mikroskopiske struktur, funksjon og regulering og gjenkjenne histologiske bilder av spyttkjertler.

- beskrive kraniets og kranieknoklenes anatomi med vekt på relasjon til muskler, nerver og blodkar og kunne identifisere dette på modeller og preparater.

- beskrive anatomi og funksjon for sentrale muskelgrupper og kunne identifisere disse på modeller og preparater.

- beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale arterier samt tilsvarende vener og identifiser dem på modeller og preparater.

- redegjøre for lymfesystemet i hode/hals.

- beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale hjernenerver og identifisere dem på modeller og preparater.

- redegjøre for topografisk og regional anatomi for munnhulenære regioner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, klinisk hospitering, laboratorieøvelser; tannmorfologi med modelleringsøvelser og borreøvelser, makro, radiologi og histologi

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er fire arbeidskrav i emnet, og alle må være godkjent for at studenter kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene er:

1) Obligatorisk deltakelse på kurs innen: 

  • Oral histologi (inkludert klinisk undersøkelse av slimhinner) 
  • Oral anatomi (inkludert seminar i radiologi)
  • Tannmorfologi (inkludert modelleringsøvelse)

Alt fravær skal, så langt det er mulig, tas igjen. Fravær er separert for hver del (oral histologi, oral anatomi og tannmorfologi). Følgende gjelder alle delene: a) Fravær opp til 10% godtas mot at studentene tar det igjen / skriver en skriftlig oppgave. Dette avtales med kursansvarlig. b) Fravær mellom 10 -20% godtas, men da må gyldig legeattest vises frem. c) Fravær på over 20% kan ikke godkjennes.

2) Bestått kursprøve i tannmorfologi.

3) Laboratoriejournaler fra histologikurs må være godkjente.

4) Obligatorisk deltakelse på propedeutisk øvelser ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Ved fravær må studenten kunne fremvise en skriftlig erklæring/plan fra IKO om hvordan de ser for seg at tapt undervisning skal tas igjen.

Eksamen: Eksamen består av to deler, en skriftlig skoleeksamen (4 t) og en stasjonseksamen. Besvarelsene fra hver deleksamen sensureres og gis én samlet karakter A-F (der F er stryk). Begge deler må være bestått og vektes likt. Studenter som ikke består ordinær eksamen eller har levert gyldig legeerklæring til denne gis adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen. Dersom en student stryker eller er syk på en deleksamen, er det bare denne som tas på nytt ved kontinuasjonseksamen/ utsatt eksamen. Ved ny ordinær eksamen må både skriftlig eksamen og stasjonseksamen tas på nytt. Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen kan arrangeres tidlig i august.

Eksamensdato

Stasjonseksamen 01.06.2017
Skriftlig 30.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ODO-2003 Oral anatomi 15 stp

Pensum

Fullstendig litteraturliste vil angis ved semesterstart


Kontakt

Trine Tessem


Seniorkonsulent/ Studiekonsulent Medisin og odo 1. og 2. år
Telefon: +4777644700 trine.tessem@uit.no