vår 2017

IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Søknadskode 5198 enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Innhold

Entreprenørskap

 • hva er nyskapning?
 • hva er et innovasjonssystem?
 • nyskapning ved nyetablering
 • nyskapning i eksisterende virksomheter
 • innovasjonssystemet og kollektive prosesser

Økonomi

 • forstå grunnleggende regnskap og økonomi
 • kalkyler og kalkyleprinsipper
 • prosjektanalyse/investeringsanalyse
 • økonomisk planlegging

Organisasjon:

 • hvordan organisasjoner skaper resultater og utøver samfunnsansvar
 • ulike organisasjonstyper
 • Virksomhetens interessenter
 • Dilemmaet - optimalisere resultater kontra vise samfunnsansvar
 • ledelse og autonomi
 • den norske/nordiske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet i arbeidslivet

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha kjennskap til:

 • begrepene innovasjon og entreprenørskap og dets anvendelsesområder
 • de viktigste økonomiske begrepene og dets anvendelsesområder
 • hvordan organisasjoner fungerer
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig med ulike aktører om utfordringer knyttet til disse tema

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha ferdigheter innen de 3 beslektede merkantile fagområdene

(INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP - ØKONOMI - ORGANISASJON):

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • kunne orienterer seg på fagområdet
 • adopsjon og diffusjon av innovasjoner
 • ha kjennskap til forretningside og forretningsplanlegging
 • finansiering av vekstbedrifter
 • Teknologisk utvikling og innovasjon

ØKONOMI

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • mikroøkonomi og markedsformer
 • regnskapsanalyse og økonomistyring
 • investerings- og prosjektanalyse

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • ledelse og organisasjonsstruktur
 • ledelse, motivasjon og teamarbeid
 • bedriftens omgivelser og interessenter
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • den norske modellen
 • beslutningsprosesser

Generell kompetanse:

Studenten skal etter bestått eksamen Ha kjennskap til tverrfaglige sammenhenger mellom økonomi, ledelse, miljø og teknologi, herunder kunne gjøre rede for:

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • grunnleggende begreper og teorier
 • hvordan man kan presentere en ny ide eller strategi for eksterne aktører
 • viktige aktører og hjelpere i innovasjonsprosesser

ØKONOMI

 • hvordan lese regnskap og utarbeide regnskapsanalyser
 • hvordan vurdere prosjekter
 • budsjett og prosjektplanlegging

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • organisasjonsstruktur
 • bedriftens interessenter og omgivelser
 • individ og organisasjon
 • kommunikasjon i organisasjoner
 • endring og læring i organisasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger

 • Gruppearbeid - kollokvie grupper
 • Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver/innleveringer/nettinnleveringer) som må være godkjent for å oppnå eksamensrett

I økonomidelen av emnet skal dere gjennomføre en bedriftssimulering med Hubro Business Simulation. I simulatoren skal dere drive produksjonsbedrifter, som produserer og selger jetpacks i et marked hvor dere konkurrerer mot hverandre. Som en del av simuleringen skal dere gjøre to innleveringer innen temaene regnskapsanalyse/nøkkeltallsanalyse og investeringsanalyse.

Simuleringen skal gjennomføres i grupper, men hver enkelt student må anskaffe sin egen lisens til simulatoren. Lisensen betales direkte i Hubro Educations nettløsning. Ytterligere praktiske detaljer oppgis ved semesterstart.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver) må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

Vurdering

5 timer individuell skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler tillatt, utover godkjent kalkulator.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Alta 11.05.2017
Skriftlig eksamen Bodø
11.05.2017
Skriftlig eksamen Narvik 11.05.2017
Nettstudier 11.05.2017
Skriftlig eksamen Mo i Rana 11.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Torvatn, Tim et.al. (2016) Teknologiledelse- for ingeniørstudier (1 utg.) Fagbokforlaget, Oslo

Forelesningsnotater, handouts og presentasjoner publisert på Its'learning.

Hubro Educations nettløsning.

Kursmateriell: Oppgis ved studieårets begynnelse. Her inngår Hubro Business Simulation.

 

Støttelitteratur- anbefalt fordypning

Tidd, J. et.al. (2013). Managing Innovation.(5 utg). John Wiley & Sons. Sussex. England.

Jacobsen, Dag, I. og Thorsvik, J.(2013) Hvordan organisasjoner fungerer.(4 utg.).

Fagbokforlaget. Bergen.

Hoff, Kjell. G. (2010). Bedriftens økonomi (7 utg.). Universitetsforlaget. Oslo

For de som er spesielt interessert finnes det arbeidsbøker til flere av bøkene.

Undervisning Vår 2017
Forelesning uni.lekt. Knut Einar Ravlo
uni.lekt. Arvid Sølve Urke