vår 2017

FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk i studieretning finsk i bachelorprogrammet i språk og litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper om Finlands kultur, historie og nåtid, samt om norske og skogsfinners kultur, historie og dagens etnopolitiske status.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • grunnleggende kunnskaper om Finlands historie og kulturelle særtrekk, samt samfunnslivet i det moderne Finland
  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon.

Ferdigheter:

  • kunne studere finsk kultur i en kulturhistorisk kontekst og se paralleller og særtrekk.
  • kunne plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidskrav: Studenten skal skrive en individuell oppgave på ca. 6-8 sider som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Oppgaven skal leveres senest 4 uker for semesterslutt. Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurdering: Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen på 5 dager i slutten av semesteret. Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIN-130 Finsk grunnfag, deleksamen kulturkunnskap 9 stp
FIN-022 Kvensk litteratur- og kulturkunnskap 10 stp

Pensum

Primærlitteratur

Det skogfinska kulturarvet. Red. Maud Wedin, Lars-Olof Herou & Lennart Stenman. FINNSAM 2001.
S. 11-34 och 243-248. 28 sider

Edvardsen, Edmund: Nordlendingen. Pax Forlag, Oslo 1997. ISBN 82-530-1873-8. S. 51-74 och 133-181. 73 sider.

Engstad, Rasmus: Den første skolestreiken i Storfjord. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 140-141. 2 sider.

Eller

Engstad, Rasmus: Omasvuonon ensimmäinen koululakko. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 141-142. 2 sider

Eriksen, Knut Einar: Gjensyn med den finske fare. Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund, Tromsø 2002. S. 91 - 101. 10 sider.

Fakta om Finland. Publicerad av Nordisk Ministerråd

Fakta om kväner. Publicerad av Kvensk institutt / Kainun institutti - Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur

Grundläggande information om Finland . Publicerad av Helsingfors stad.

Grundläggande information om Finland .

Henriksen, Bente: Tre generasjoner kvener i Skibotn. Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Norske Kveners Forbund, Tromsø 2002. Red. Reidun Mellem.. S. 163 - 173. 10 sider.

Hylland Eriksen, Thomas: Det mangfoldige ordet kultur.Verden som møteplass. Essays om tverrkulturell kommunikasjon. Fagbokforlaget 1996. ISBN 82-7674-196-7. S. 9-28. 19 sider.

Koskimaa, Juho: Fru Johannessens begravelse (ur Signe Bjørseth, 1926). Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten. Red. Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen. Norske Kveners Forbund 2001. ISBN 82-993308-1. S. 23-25. 3 sider.

Eller

Koskimaa, Juho: Signe Bjørseth. Otava 1926. S. 232-236. 4 sider.

Niemi, Einar: Kvenene og staten - et historisk riss. Kvenene - en glemt minoritet? Seminarrapport. Red. Anne Torekoven Strøm Universitetet i Tromsø 1994. S. 13-28. 15 sider.

Niemi, Einar "Urfolk", "nasjonal minoritet", "innvandrer": minoritetspolitikken og kampen om kategoriene. Historie, etnisitet og politikk. Red. Jan Eivind Myhre . Stensilserie. B. Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø 2000. S. 19-28. 9 sider.

Nyberg, Folke: Vändpunkter i Finlands historia. Söderströms, Helsingfors 1996. S. 6 - 186. 180 sider. Eller: Arola, Pauli & Hongisto, Lasse & West, Pirjo: Suomen historian murroskausia. Kirjayhtymä, Helsinki 1995. 154 sider.

Paulaharju, Samuli: Kristus i Kamøyvær (ur Ruijan äärimmäisillä saarilla, 1935). Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten. Red. Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen. Norske Kveners Forbund 2001. ISBN 82-993308-1.S. 26-28. 3 sider.

Eller

Paulaharju, Samuli: Ruijan äärimmäisillä saarilla. WSOY, Porvoo 1935. 4 sider.


Sekundærlitteratur (anbefalt litteratur)

Fossen, Asbjørn: Historien om de norske skogfinnene. Asbjørn Fossen 1992. 220 sider.

Jutikkala, Eino - Pirinen, Kauko: Finlands historia. Borås 1973. 192 sider. Eller: Jutikkala, Eino - Pirinen, Kauko: Suomen historia.WSOY, Helsinki 2002. 432 sider.

Meinander, Henrik: Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter. Söderströms, Helsingfors 2006.

Suomalaisten symbolit. Red. Tero Halonen & Laura Aro. Atena. Jyväskylä 2005.

Varpio Yrjö: Pohjantähden maa. Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tampere University Press, Tampere 1999. ISBN 951-44-4477-9. S. 1-48. 48 sider.

Antall sider totalt (ca.)

Ca. 500 sider (eks. sekundærlitteratur)Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Anitta Viinikka-Kallinen


Førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur
Telefon: +4777645279 anitta.viinikka-kallinen@uit.no