vår 2017
HEL-3260 Kunnskapsforståelse og dokumentasjon i fysioterapi - 10 stp

Sist endret: 28.04.2017

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Mastergradsprogram i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3100 Vitenskapsteoretiske og etiske perspektiv på kropp, sykdom og funksjon, HEL-3120 Metodologi, metoder, forskningsetikk

Innhold

Kunnskapsbegrepet belyses og relateres til helsefagene generelt og fysioterapifaget spesielt. Det legges vekt på refleksjon over forholdet mellom kunnskapssyn og teoretisk forankring av klinisk praksis. Det gjensidige forholdet mellom teori og praksis og betydningen av dynamisk flerdimensjonal kunnskap vektlegges. Kunnskapsbasert versus evidensbasert praksis diskuteres.

En vil reflektere over hva slags kunnskap som er tilgjengelig gjennom forskjellige kunnskapskilder - eksempelvis faglitteratur, bilder, video, faktisk klinisk praksis, og fremme studentenes kompetanse til å være kritisk overfor kunnskap fra ulike kilder.

Hva som er gyldig kunnskap og hvordan en kan utvikle det i fysioterapi drøftes. Systematisering og dokumentasjon av egen praksis belyses og problematiseres.  Utfordringer knyttet til meningsfull dokumentasjon av praktisk virksomhet belyses, og sammenhenger mellom dokumentasjon av klinisk fysioterapi og vitenskapelig utvikling av fysioterapifaget diskuteres.

Utvikling av prosjektbeskrivelse/protokoll for masteroppgaven gjennomgås og drøftes. Etiske sider knyttet til prosjektbeskrivelse/protokoll tematiseres.


Hva lærer du

Etter gjennomgått emne skal studenten kunne

 • redegjøre for inngående innsikt i ulike kunnskapsteoretiske tradisjoner og hvordan disse kan influere på praksisforståelsen og vitenskapeliggjøring av fysioterapi
 • analysere og redegjøre for inngående innsikt relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i eget spesialområde av fysioterapi
 • vurdere ulike kunnskapskilder kritisk
 • redegjøre for avansert innsikt i ¿oversettelsesproblemer¿ mellom kroppslige fenomen og språk
 • vurdere hensiktsmessige måter å dokumentere praktisk fagutøvelse og måter å evaluere effekt av fysioterapi på
 • vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsmetoder relatert til fysioterapi
 • redegjøre for problemer og muligheter knyttet til forskning i eget fag
 • gjennomføre avgrensede empiriske undersøkelser med ulike forskningsmessige tilnærminger
 • bidra til nytenkning og innovasjon i fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, prosjektbeskrivelse seminar, individuell veiledning, selvstudium.

Eksamen

Emnet avsluttes med en individuell eksamen i form av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Det gis inntil to timer individuell veiledning.

Besvarelsen vurderes til Bestått / ikke bestått. 

Eksamenskommisjonen består av en intern og en ekstern sensor.
Kontinuasjonsprøve arrangeres i samme semester. Det gis anledning til å forbedre tidligere innleverte besvarelse.


Timeplan

Pensum

Pensum er ca 600 sider.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3260